Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Nejčastějšími klienty našich bezplatných spotřebitelských poraden jsou zejména ti spotřebitelé, u nichž se nerovné postavení mezi smluvními stranami projevuje v největší míře a jejichž schopnosti či možnosti získat informace o svých právech, správně je pochopit a umět uplatňovat v každodenním životě jsou z důvodu věku, zdravotního stavu, nižšího vzdělání či nižších příjmů omezené.


SOS MaS, z. s. si uvědomuje, že problém nedostatečné orientace v základních právních oblastech může vést ke značným problémům a finančním ztrátám spotřebitelů. Z výše uvedených důvodů se SOS MaS, z. s. dlouhodobě nezaměřuje pouze na pomoc při následném řešení konkrétního porušení práv spotřebitele, ale v rámci vzdělávacích aktivit se snaží na spotřebitele také preventivně působit. V rámci naší osvětové činnosti se zejména zaměřujeme na bezpečí seniorů, pomáháme zajistit jejich ochranu před specifickými druhy protiprávního jednání – spočívající zejména v podvodném či manipulativním jednání, v uzavírání smluv za užití nekalých obchodních praktik, pomocí agresivních metod prodeje atd.… Vzděláváme ale seniory také v dalších oblastech, jako jsou např. práva z kupních smluv a reklamací. Letos se v rámci finančního vzdělávání soustředíme zejména na nákladové položky související s bydlením, které nyní tvoří značnou část rozpočtu většiny domácností a zejména těch seniorských. Naším hlavním tématem se tak v roce 2022 stala problematika energií.

Cílovou skupinu oslovujeme zejména prostřednictvím dalších spolupracujících organizací (klubů seniorů, spolupracujících neziskových organizací, tzv. Senior Pointů, municipalit atd.…). Dlouhodobě spolupracujeme také s organizacemi sdružující handicapované osoby či těmto osobám poskytující služby.

Vzdělávání pro zranitelné skupiny spotřebitelů v roce 2022

SOS MaS, z. s. do vydání této zprávy v roce 2022 uspořádalo celkem 43 vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu zranitelných spotřebitelů s důrazem na seniory a zdravotně handicapované občany, kterých se zúčastnilo prezenční formou celkem 1042 seniorů, seniorek a osob se zdravotním postižením (zejména se smyslovým postižením). 

Vzdělávací akce SOS MaS, z. s. pro zranitelné spotřebitele v roce 2022 pořádáme zejména v městech a obcích Moravskoslezského (14 akcí), Olomouckého  (13 akcí), Zlínského (14 akcí) a Pardubického kraje (2 akce). Další akce v Olomouckém kraji jsou ještě do konce roku naplánovány.

Zaměřujeme se tak zejména na oblasti, kde současně máme v blízkosti některou z našich 21 poraden, tak aby byla zajištěna návaznost na naše bezplatné poradenské služby.

Výše uvedené akce bychom nemohli uskutečnit bez finanční podpory zejména Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc, Pardubického kraje a Zlínského kraje. Za podporu děkujeme. Dále děkujeme městům Hranice, Bohumín, Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Kroměříž, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Zábřeh a dalším městům a obcím.

Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Ne vždy však dokážeme preventivně působit na všechny zranitelné spotřebitele. Zvláště ohrožení jsou ti, kteří žijí osaměle, neúčastní se vzdělávacích akcí, mají horší přístup k informacím, k různým poradenským službám, jsou v tíživé sociální situaci apod. V takových případech bývají často jedinou osobou, které se se svým problémem svěří, osoby pečující o tyto seniory či zaměstnanci a dobrovolníci organizací, kteří s těmito cílovými skupinami pracují, či jim poskytují sociální služby. Z tohoto důvodu je jednou z našich pravidelných aktivit také vzdělávání pro pracovníky organizací poskytující služby seniorům a zdravotně handicapovaným (sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, dobrovolníky apod.)

V roce 2022 jsme v rámci projektu podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí upořádali 6 akcí, v rámci kterých jsme proškolili 55 sociálních pracovníků , pracovníků v sociálních službách a příbuzných oborech  (např. poradců v občanských poradnách, zaměstnanců sociálních a jiných odborů měst a obcí atd…).

S ohledem na probíhající energetickou krizi a s tím souvisejícími problémy zranitelných spotřebitelů  jsme se v rámci tohoto vzdělávání, na žádost spolupracujících neziskových organizací, zaměřovali právě na problematiku energií a zprostředkování v energetických odvětvích.

Vzdělávání pro děti opouštějící zařízení ústavní péče

SOS MaS, z. s. se dlouhodobě zaměřuje také na vzdělávání mladé generace. V předchozích letech jsme se zaměřovali zejména na vzdělávání mladých lidí na středních školách. Od roku 2021 se věnujeme také dětem a mladým dospělým připravujícím se na odchod ze zařízení ústavní péče. 

V roce 2022 s podporou Moravskoslezského kraje realizujeme projekt, kdy se zaměřujeme na vzdělávání těchto dětí a mladých dospělých v dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Celkem jsme zapojili 29 dětí a mladých dospělých ze tři dětských domovů. V každém z nich realizujeme cyklus 6 seminářů s 6 vytipovanými tématy (např. nákupy na dálku, kupní smlouvy a reklamace, rozpočet, služby elektronických komunikací, náklady spojené s bydlením (nájemní vztahy, energie atd.)…).

Pro všechny účastníky besed z řad spotřebitelů jsou akce pořádány zdarma (bez povinnosti hradit vstupné nebo jiný poplatek).

Další činnosti v oblasti vzdělávání

Do oblasti vzdělávání můžeme zahrnout také publikační činnost SOS MaS, z. s., kdy vydáváme každoročně řadu tematických letáků a publikací určených pro zranitelné spotřebitele. Provozujeme také webové stránky, kde spotřebitelé naleznou nejen aktuální informace o dění v oblasti ochrany spotřebitele, ale také např. různá vzorová podání, informační materiály, chaty atd.

SOS MaS, z.s. je co se týče financování vzdělávacích aktivit závislé na podpoře ze strany státu, krajů a obcí. S ohledem na naši nezávislost SOS MaS, z. s. zpravidla nežádá o podporu soukromé podnikatelské subjekty. Doufáme, že se nám podaří zajistit financování také pro další období,  budeme tak moci v této činnosti, kterou považujeme za velmi smysluplnou, pokračovat také v roce 2023.

Zdroj: Redakce SOS MaS, z. s.

Celá tisková zpráva ke stažení: TZ- Vzdělávání spotřebitelů SOS MaS, z.s. TZ- Vzdělávání spotřebitelů SOS MaS, z.s..doc