Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
  1. Úvodní stránka
  2. Pro spotřebitele
  3. ADR - Mimosoudní řešení spotř. sporů

ADR – Mimosoudní řešení spotř. sporů

Jste spotřebitel, který má uzavřenou kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb s podnikatelským subjektem? Došlo mezi Vámi a podnikatelem ke sporu z uzavřené smlouvy? Např. Vám byla zamítnuta reklamace vady, nebo podnikatel nedodržel svůj závazek ze smlouvy?

Nepodařilo se Vám tento spor vyřešit s podnikatelem přímo? Přestože jste se pokusili s protistranou domluvit, ta odmítá nebo vůbec nereaguje? Nechce se Vám podstupovat zdlouhavé, finančně i psychicky náročné soudní řízení?

Odpověděli jste „ANO“?

Pak se můžete pokusit řešit Váš spor nejen soudní cestou, ale můžete využít tzv. systém ADR. Jak? Podejte návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Primárním cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Některé subjekty však mohou spor i rozhodnout.

TIP: ADR je zpravidla rychlejší, levnější a méně formální než řízení před soudem. ADR ale nelze využít u sporů, o kterých se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již bylo rozhodnuto. Takové podání subjekt mimosoudního řešení odmítne. Proto je vhodné využít ADR jako první možnost. Podnikatel má povinnost spotřebitele o této možnosti informovat!

Kam se může spotřebitel obrátit? Subjekty adr

Česká obchodní inspekce

Se spotřebitelskými spory, které nenáležejí do kompetence některého ze tří níže uvedených specializovaných subjektů pomáhá spotřebitelům bezplatně ČOI. Toto mimosoudní řešení je založeno na dohodě sporných stran. ČOI nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout ani strany k dohodě nějak nutit. ČOI asistuje při vyjednávání o dohodě. Vše probíhá zpravidla písemnou formou. ADR u ČOI je potřeba zahájit nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy jste uplatnili svůj nárok u podnikatele poprvé. Více na www.coi.cz

Energetický regulační úřad

ERÚ pomáhá spotřebitelům zdarma řešit spory v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Primárně se snaží o dohodu stran.

Ve správním řízení pak ERÚ rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jejímž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo a spory o splnění povinností z těchto smluv. Více na: www.eru.cz.

Český telekomunikační úřad

Ve sporech v oblasti elektronických komunikací (spory s operátory a poskytovateli internetového připojení) a poštovních služeb rozhoduje ČTÚ.

Nejdříve službu nebo vyúčtování řádně reklamujte u poskytovatele služby. Nebudete-li s vyřízením reklamace spokojeni, můžete nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro její vyřízení, podat ČTÚ návrh na zahájení tvz. řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

ČTÚ spor rozhodne ve správním řízení. Toto řízení je zpoplatněno symbolickým poplatkem. Více na www.ctu.cz.

Finanční arbitr

V oblasti finančních služeb je Vám k dispozici finanční arbitr. Můžete se na něj obrátit se spory týkajícími se např. spotřebitelských úvěrů, životního pojištění, stavebního spoření, směnárenské činnosti, investičních a platebních služeb. Řízení je pro spotřebitele zdarma.

Arbitr vede strany ke smírnému řešení, a pokud k němu strany nedospějí rozhodne sám. Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem, pokud není rozhodnutí předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má stejné účinky jako vykonatelné soudní rozhodnutí.

Více na: www.finarbitr.cz.

MPO může pověřit prováděním ADR po splnění podmínek také další subjekty, tzv. pověřené subjekty. Aktuální seznam všech notifikovaných subjektů mimosoudního řešení sporů naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na stránkách Evropské komise.

Přeshraniční spory

Hledáte-li pomoc při řešení sporu s podnikatelem z jiné země EU, Norska nebo Islandu požádejte o asistenci Evropské spotřebitelské centrum v Praze. Pošlete veškeré podklady k případu, včetně popisu případu e-mailem na: ECCNET-CZ@ec.europa.eu.

Právníci ESC posoudí Váš nárok na uplatnění práv spotřebitele se sporu s podnikatelem a pokud bude Vaše reklamace nebo stížnost oprávněná, kontaktují partnerské ESC v zemi obchodníka, které na základě zaslaných dokumentů vyzve obchodníka v jeho mateřštině k nápravě jeho nezákonného jednání. ESC neřeší vnitrostátní spory!

Více na: https://evropskyspotrebitel.cz/

ŘEŠENÍ SPORŮ ON-LINE – ODR

V případě, že jste jako spotřebitel uzavřel/a smlouvu s podnikatelem na dálku, prostřednictvím internetu (nákup v e-shopu) můžete využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

Přístup k platformě na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Návrh na zahájení řízení u výše uvedených orgánů může spotřebitel zpravidla podat prostřednictvím formulářů uveřejněných na webových stránkách jednotlivých úřadů. Právní zastoupení není nutné!

Naši pracovníci Vám poradí a pomohou řádně uplatnit Vaše práva vůči podnikateli, což je nezbytným předpokladem využití systému ADR. Můžeme Vám podat informace a být nápomocni také při zahájení mimosoudního řešení případného sporu.

Sdružení obrany spotřebitelů vydalo v roce 2020 k tématu Mimosoudního řešení sporů leták, který je k dispozici spotřebitelům v síti našich bezplatných spotřebitelských poraden, nebo ke stažení zde: Leták ADR 2020