Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

DŮSTOJNĚ BYDLÍM, ŽIJU!

V rámci projektu podpořeného Ministerstvem práce a sociálních věcí (Dotační titul: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností) a s podporou krajů Moravskoslezského a Olomouckého jsme také v roce 2019 vydali brožuru s názvem Důstojně bydlím žiju!, tentokrát obohacenou o seniory oblíbené křížovky. Brožura je tak nejen poučná, ale zároveň je pojata zábavnou formou.

Tato brožura je revidovanou verzí našich úspěšných brožurek, které jsme vydali v letech 2017 a 2018 a zahrnuje nejen problematiku bydlení v různých souvislostech (vlastní bydlení, nájemní bydlení, převody nemovitostí, náklady na bydlení, výměnek, dědické právo…), ale také rozšířenou část věnovanou bezpečí seniorů, která zahrnuje problematiku nekalých praktik a manipulačních technik.

Jak je výše uvedeno zahrnuli jsme také oblíbenou složku – vzdělávací křížovky, kdy se v textu skrývá tajenka, kterou je potřeba vyluštit z křížovek, které jsou součástí této brožurky.

 

Brožura je všem zájemcům k dispozici také ke stažení také ve formátu pdf zde: Brožura : Důstojně bydlím, žiju!

 

PROJEKT V ROCE 2017 (BYDLÍM – TEDY ŽIJU!: BYDLENÍ SENIORŮ)

Právo na důstojné bydlení je základním lidským právem. Zajištění potřeby bydlení není jen o zajištění fyzických potřeb člověka, jako je mít kde spát, kde si uvařit, případně se ohřát, ale patří k významným faktorům při naplňování lidské potřeby po bezpečí a jistotě. Důstojné bydlení, kterému člověk může říkat domov, v sobě zahrnuje pro většinu lidí pocit pohody, klidu, jistoty, bezpečí a zajištění pořádku či předvídatelnosti dění v okolním světě. S vyšším věkem tyto hodnoty nabývají na stále větší důležitosti.

Dnešní senioři jsou mnohem zdatnější a zdravější než generace před nimi. Jsou také mnohem činnější ve všech oblastech lidského života. Více cestují, zúčastňují se sportovních akcí, zakládají kluby, absolvují vzdělávací kurzy. Toto období je pro stále více lidí pozitivním a aktivním úsekem života, během něhož se jim daří zůstávat autonomními a aktivními, nepotřebují pomoc ze strany rodiny nebo jiných osob či institucí.

Často se hovoří o tom, že problémy, které senioři v související s bydlením řeší, jsou především ekonomické. Do jisté míry to je pravda. Nízké příjmy seniorů, kteří často musí vyjít pouze s nevelkým státním důchodem, v relaci k vysokým nákladům na bydlení, malý počet malometrážních bytů atd., mají určitě svůj vliv na to, že se velké procento seniorů pohybuje až na hranici tzv. příjmové chudoby.

V poradnách SOS MaS, z. s. a při našich četných setkáních se seniory se však setkáváme s tím, že jde o problematiku mnohem komplexnější. Vyřešení otázky bydlení jako takové tak nemusí nutně souviset pouze s výší příjmu a nabídkou vhodných bytů. Senioři také zpravidla neřeší jen otázky související s jejich aktuálním bydlením (vysoké nájmy, spory s pronajímatelem, spory s dodavateli energií a služeb, sousedské vztahy), ale také otázka vyřešení jejich budoucího bydlení, tedy bydlení ve starším seniorském věku, je či by měla být pro většinu aktivních seniorů aktuální…

Odborníci se shodují, že nejzazší dobou, kdy by měl člověk nad otázkou bydlení ve starším seniorském věku uvažovat, je doba, kdy je ještě aktivní, a kdy je schopen racionálně rozhodovat o svém nemovitém majetku, vyslovovat svá přání vůči své rodině, či mohl činit konkrétní kroky k tomu, aby pokud to bude s ohledem na zdravotní stav možné co nejdéle zůstal ve svém stávajícím domově. V zájmu každého z nás jednoznačně je, aby každá případná plánovaná i neplánovaná změna bydlení proběhla pokud možno podle našich vlastních představ a byla co nejméně stresující.

Sdružení obrany spotřebitelů, Moravy a Slezska, z. s., které se dlouhodobě zabývá vzděláváním seniorů v různých oblastech, se z výše uvedených důvodů v roce 2017 zaměřilo také na vzdělávání seniorů v otázkách souvisejících s bydlením.

Díky podpoře ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v rámci dotačního titulu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017, můžeme seniorům nabídnout celkem 30 seminářů na téma bydlení v různých městech Moravy i Čech. Akce jsou otevřené všem zájemcům z řad seniorů. Konkrétní pozvánky na jednotlivé akce naleznete v dostatečném předstihu v kalendáři. Těšíme se na Vaši účast!

SOS MaS, z. s. vydalo v rámci projektu Bydlím – tedy žiju! novou publikaci určenou nejen, ale především seniorům, klientům SOS MaS, z. s., a slouží především jako doplněk ke vzdělávacím akcím s tématikou bydlení, které SOS MaS, z. s. pořádá v roce 2017 pro seniory díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Brožura přináší nástin některých specifických otázek, které dnešní senioři mohou řešit v souvislosti s bydlením. Autoři, kteří jsou zároveň poradci v bezplatných spotřebitelských poradnách a lektory vzdělávacích akcí pro seniory, při výběru jednotlivých témat vycházeli ze zkušeností z poradenské činnosti a často se opakujících dotazů na besedách.

Tato brožura si klade za cíl odpovědět na některé otázky, které mohou seniory ve výše uvedených souvislostech trápit, přičemž se zaměřuje na trochu jiné otázky, než na které se ve svých publikacích zaměřují organizace poskytující sociální služby. Vzhledem k rozsahu publikace si nečiníme nárok na komplexní zpracování problematiky. Každá z řešených problematik by si totiž jistě zasloužila samostatné zpracování.

Publikace je k dispozici v rámci vzdělávacích akcí SOS MaS, z. s., v sídle SOS MaS, z. s. v Ostravě, v síti našich regionálních poraden a členům vybraných klubů seniorů a dalších neziskových organizací sdružující občany v seniorském věku, či poskytující jim sociální služby.

Celá publikace je všem zájemcům k dispozici také ke stažení také ve formátu pdf zde:

Publikace Důstojně bydlím – tedy žiju!

Věříme, že v publikaci naleznete soustu zajímavých informací, a že to bude pro Vás čtení poutavé.

Akce a tisk brožury Důstojně bydlím – žiju! jsou financovány převážně z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a z rozpočtu Olomouckého kraje. Za podporu děkujeme!

logo mpsv logo-olomouckeho-kraje

 

PROJEKT V ROCE 2015

I když nový občanský zákoník platí od 1.1.2014, řada podnikatelů a pronajímatelů stále novou úpravu ve svých smlouvách nereflektuje. Povědomí spotřebitelů a nájemníků o právech a povinnostech, které jim nová úprava dává a stanoví, také stále není ideální.

Tyto okolnosti vedly sdružení obrany spotřebitelů moravy a slezska, z.s. k myšlence rozšíření oblasti svého působení i do oblasti bydlení a tím pádem i k proškolení poradců.

Od 1.7. 2015 mohou spotřebitelé směřovat své dotazy související s bydlením na náš poradenský email poradna@sos-msk.cz, nebo využít telefonického poradenství na čísle 608 722 582. Spotřebitelé se s dotazy souvisejícími s problematikou bydlení mohou obrátit také na kteroukoliv z našich bezplatných osobních poraden.

Na stránkách www.sos-msk.cz naleznete témata související s bydlením rozdělené na tyto tématické oblasti: vlastnická práva k nemovitostem a služby realitních kanceláří, nájemní vztahy, problematika katastru nemovitostí a problematika energií.

Tyto informace Vám poskytujeme v rámci projektu Ochrana práv spotřebitelů a spotřebitelské vzdělávání SOS MaS, z. s. v oblasti nájemních vztahů a vlastnických vztahů k nemovitostem. Tento projekt realizujeme za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

mmr_cr_rgb