Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Novela zákona o elektronických komunikacích implementující tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace nově výslovně
předjímá možnost automatického prodloužení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou. K ochraně účastníků nicméně vymezuje pravidla (viz § 63b zákona), která jsou jednotliví poskytovatelé v případě tzv. autoprolongace smlouvy povinni dodržet.
Jednou z nejdůležitějších podmínek toho, aby poskytovatel služby mohl závazek automaticky prodloužit je, že je tak sjednáno v uzavřené smlouvě. Dle přechodných ustanovení k výše zmíněné novele jsou poskytovatelé povinni uvést smlouvy do souladu s novelizovaným zněním zákona o elektronických komunikacích do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely, k níž došlo dne 1. 1. 2022.
Dalším důležitým pravidlem je skutečnost, že automaticky prodloužit závazek lze pouze za týchž podmínek a o tutéž dobu, na kterou
byla předmětná smlouva uzavřena.
Operátoři jsou dále povinni zajistit řádnou informovanost účastníků. Musí je prokazatelně informovat v textové podobě jasně a srozumitelně před samotnou autoprolongací o konci závazku ze smlouvy, a taktéž i o způsobech, jakými lze tento závazek vypovědět. V souvislosti s automatickým prodloužením smlouvy taktéž zákon o elektronických komunikacích požaduje, aby poskytovatelé služby alespoň jednou ročně informovali účastníka o nejvýhodnějších cenách za poskytované služby.
Pokud se účastník, jehož závazek byl tímto způsobem již prodloužen, rozhodne jej ukončit, nemusí se obávat naúčtování sankcí spojených s předčasným
ukončením smlouvy před uplynutím sjednané doby jejího trvání, neboť v takovém případě platí, že po automatickém prodloužení má účastník právo závazek ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou. Ukládá se mu pouze úhrada za dotované koncové zařízení, pokud si ho ponechá.
Zákon o elektronických komunikacích limituje maximální výši této úhrady tak, že tato nesmí překročit poměrnou část hodno­ ty tohoto zařízení dohodnutou
v okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto dvou částek je nižší.

Zdroj: Český telekomunikační úřad, monitorovací zpráva 7/2022, dostupné on-line: mz-2022-7.pdf (ctu.cz)

Obrázek: www.pixabay.com