Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SPOTŘEBITELSKÝ SUMMIT 2021

Pod patronací Portugalska jako státu předsedajícího Radě EU se dne 15. března 2021 uskutečnil Spotřebitelský summit 2021, jehož mottem bylo „Making the Consumer Agenda happen“. Diskuse se soustředila především na priority vytýčené Novou spotřebitelskou agendou a na další legislativní návrhy, které pomohou spotřebitelům lépe se adaptovat na digitální a environmentální transformaci, a to se zohledněním zkušeností z dopadů stávající pandemie COVID-19 na spotřebitele.

Spotřebitelský summit 2021 (dále jen „Summit“) uspořádalo portugalské Ministerstvo hospodářství a digitální transformace jako součást programu předsednictví Portugalska Radě EU v úzké spolupráci s Evropskou komisí. Mottem Summitu, který se uskutečnil virtuálně, bylo „Making the Consumer Agenda happen“. Summitu se zúčastnilo více než 700 účastníků zastupujících správní úřady, spotřebitelské a podnikatelské organizace a akademickou obec.

V úvodu ministr hospodářství a digitální transformace, pan Pedro Siza Vieira, zopakoval závazek Portugalska k zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele a k silné mezinárodní spolupráci.

V hlavním vystoupení komisař pro spravedlnost a spotřebitele, pan Didier Reynders, připomněl priority spotřebitelské politiky Evropské unie v kontextu probíhající pandemie šíření onemocnění COVID-19, jimiž jsou digitalizace, udržitelná spotřeba, bezpečnost výrobků, prosazování stávajících právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele a mezinárodní spolupráce. Komisař rovněž informoval o zveřejnění klíčových údajů o chování spotřebitelů v roce 2020. Výsledky průzkumu provedeného na konci roku 2020 ilustrují dopad krize COVID-19 na chování spotřebitelů, kdy spotřebitelé realizují nákupy blíže svého domova nebo podporují místní podniky. Průzkum ukázal, že 38 % respondentů vyjádřilo obavy z toho, že nebudou moci platit své účty, nebo že 42 % respondentů se rozhodlo odložit zásadnější rozhodnutí o nákupu. Z průzkumu vyplynulo, že 71 % spotřebitelů provádělo nákupy online. 56 % spotřebitelů uvedlo, že jejich rozhodnutí o nákupu byla ovlivněna obavami o životní prostředí, a 67 % uvedlo, že nakupují výrobky, které jsou lepší pro životní prostředí, i když jsou tyto výrobky dražší.

V rámci panelu na vysoké úrovni byly diskutovány otázky mezinárodní spolupráce, vymáhání práv spotřebitelů, respektování práv spotřebitelů a hlavní problémy, se kterými se spotřebitelé potýkají v globalizovaném světě. Panel svedl dohromady zástupce spotřebitelských organizací, hospodářských subjektů, mezinárodních organizací a institucí Evropské unie.

Součástí Summitu byly čtyři semináře, jejichž účastníci podrobně diskutovali o řešení nejnaléhavějších dopadů na ochranu spotřebitelů jako důsledku pandemie COVID-19, ekologičtější spotřebu, prosazování práv spotřebitelů a zajištění bezpečnosti výrobků a ochranu spotřebitelů v digitální transformaci. Hlavními doporučeními účastníku Summitu jsou

– právní předpisy EU musí stanovit jasnou odpovědnost platforem za předcházení klamání spotřebitelů ze strany jejich uživatelů,

– vybavení orgánů dozoru vhodnými nástroji elektronického vymáhání práva (jako je např. eLab) pro odhalování porušení předpisů v digitálním prostředí,

– v rámci analýzy životního cyklu výrobků přijmout přístup, že bez údajů nelze uvádět environmentální tvrzení.

Tato hlavní doporučení přizpůsobená konkrétním vnitrostátním souvislostem budou rámovat další kroky při realizaci nové spotřebitelské agendy.

Předmětem diskuse, o nichž se lze zmínit, byla i následující doporučení:

  • členské státy musí zajistit náhrady spotřebitelům za zrušené cesty,
  • podporovat vzdělávání spotřebitelů v oblasti udržitelné spotřeby,
  • vzájemná setkávání všech zainteresovaných stran zaměřená na spotřebitelské výzvy, které představuje digitální transformace,
  • zřídit vnitrostátní sítě za účasti všech účastníků trhu, které se budou věnovat vymáhání práv spotřebitelů,
  • podporovat nízkopříjmové skupiny spotřebitelů, jejichž situace se zhoršila v důsledku pandemie šíření onemocnění COVID-19,
  • realizovat společné kontrolní akce (sweepy) zaměřené na odhalování podvodných informací (fake news) a klamavých recenzí.

Další informace k Summitu jsou dostupné na webové stránce: https://european-consumer-summit-2021.b2match.io/home.

Zdroj: MPO