Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Všechny členské státy EU se v současnosti potýkají s nedostatkem pracovních sil a pracovníků s potřebnou kvalifikací. Téměř dvě třetiny (63 %) malých a středních podniků v nedávném průzkumu uvedly, že nemohou najít zaměstnance s dovednostmi, které potřebují. Komise kromě toho identifikovala 42 povolání, kde chybí pracovníci nejvíce. V zájmu řešení této situace předložila akční plán, v němž jsou uvedena klíčová opatření, která by EU, členské státy a sociální partneři měli přijmout v krátkodobém až střednědobém horizontu. Uvolní se tím potenciál růstu EU, podpoří její konkurenceschopnost a zlepší příležitosti pro všechny.

 

Mezi pět oblastí činnosti patří:

  1. Opatření k aktivaci nedostatečně zastoupených osob na trhu práce
  1. Poskytování podpory pro rozvoj dovedností, odbornou přípravu a vzdělávání
  1. Zlepšování pracovních podmínek
  1. Zlepšení spravedlivé mobility pracovníků a účastníků vzdělávání v rámci EU
  1. Přilákání schopných lidí ze zemí mimo EU

 

Akční plán byl konzultován se sociálními partnery, což byl zásadní předpoklad pro pochopení potřeb pracovníků a řešení problémů na trhu práce. Navazuje rovněž na řadu iniciativ, které EU, členské státy a sociální partneři již zavedli, včetně Evropské agendy dovedností, Paktu pro dovednosti a Evropského roku dovedností. Provedení navrhovaných opatření je nezbytné k tomu, aby EU dosáhla svých hlavních cílů pro rok 2030, které si v oblasti dovedností a zaměstnanosti stanovila, tj. alespoň 78 % obyvatelstva ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnáno a 60 % dospělých by mělo každý rok projít odborným školením.

 

 

 

Zdroj: Evropská komise, Tisková zpráva ze dne 20. března 2024

Dostupné on-line: https://commission.europa.eu/news/tackling-labour-and-skills-shortages-eu-2024-03-20_cs