Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Novinky z ČTÚ pro spotřebitele: Není možné uzavřít smlouvu výhradně po telefonu
Na začátku ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., novelizující některá ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a rovněž občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebitelům (viz také “legislativní změny” na str. 9). Dochází tak například ke zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím telefonických hovorů.

Nová právní úprava má zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro spotřebitele nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení.
Nově je telefonicky možné spotřebitele kontaktovat s pouhou nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen spotřebiteli zaslat bez zbytečného odkladu.

Nabídku na uzavření smlouvy tedy podnikatel spotřebiteli zašle například e-mailem nebo dopisem.
Spotřebiteli je tak dána možnost si na základě získaných informací rozmyslet, zda smlouvu uzavře či nikoliv. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán.
Pokud se jedná o uzavírání smluv na poskytování služeb elektronických komunikací, popsaná legislativní změna se vhodně doplňuje se speciální právní úpravou obsaženou v zákonu o elektronických komunikacích, podle níž jsou podnikatelé od 1. 7. 2022 povinni poskytnout zákazníkům před uzavřením smlouvy, a to i pokud by byla uzavírána prostřednictvím telefonického hovoru, stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy odpovídající šabloně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, v němž jsou shrnuty základní parametry dané smlouvy.

U distančně uzavíraných smluv, tedy smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku, včetně telefonického hovoru, jsou pak podnikatelé povinni bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, smluvní informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Lhůta 14 dnů pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Zdroj: Český telekomunikační úřad. Monitorovací zpráva 1/2023