Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

V rámci projektu Společné kontrolní akce 2021 (CASP2021) byla na základě výběru orgánů dozoru členských států EU ve spolupráci s Evropskou komisí v období leden 2021–červen 2022 realizována společná kontrolní akce zaměřená na kontrolu bezpečnosti vybraných výrobků péče o děti – opěrných lehátek a houpaček pro nejmenší děti.

V rámci projektu Společné kontrolní akce 2021 (Coordinated Activities on Safety of Products – CASP2021) byla realizována společná kontrolní akce orgánů dozoru členských států EU zaměřená na kontrolu bezpečnosti vybraných druhů výrobků spadajících do kategorie výrobků péče o děti. Zúčastněné orgány dozoru se rozhodly zaměřit se na:

 • opěrná lehátka (pevné nebo skládací sedačky pro kojence určené pro dítě v nakloněné poloze s hmotností do 9 kg, které nejsou schopny sedět bez pomoci),
 • houpačky pro nejmenší děti (jsou podobné opěrným lehátkům, ale umožňují houpání sedačky).

Do této společné kontrolní akce se zapojilo 14 národních orgánů dozoru z 12 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Malta, Portugalsko, Rakousko) a 1 orgán dozoru ze státu Evropského hospodářského prostoru (Island). Za Českou republiku se do projektu zapojila Česká obchodní inspekce.

Celkem bylo odebráno a testováno 105 výrobků, z toho bylo 68 opěrných lehátek a 37 houpaček pro nejmenší děti. Vzorky výrobků byly odebrány jak v kamenných (64 %), tak i v internetových obchodech. ČOI odebrala 10 vzorků, pět výrobků z kategorie opěrných lehátek a pět výrobků z kategorie houpaček pro nejmenší děti.

Testování výrobků probíhalo v souladu s následujícími normami:

 • EN 12790:2009 Výrobky pro péči o dítě – Opěrná lehátka,
 • EN 16232:2013+A1:2018 -Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti.

Všech 105 vzorků výrobků bylo testováno v akreditované laboratoři a současně byla provedena kontrola označování výrobků. Na základě výsledků provedených testů bylo konstatováno, že 49 % výrobků nevyhovělo alespoň jednomu z testovaných parametrů stanovených ve výše uvedených normách. Podstatně větší podíl neshodných výrobků (48 %) byl zjištěn při testování mechanických parametrů než v případě chemických zkoušek (2 %). Dále byly zjištěny problémy s označením výrobků, kdy 46 % vzorků nesplňovalo požadavky na upozornění, značení a pokyny.

V 5 případech bylo riziko hodnoceno jako vážné, v 5 případech jako vysoké, v 9 případech jako střední a v 19 případech se jednalo o riziko nízké. Hlavním důvodem nesplnění požadavků u opěrných lehátek byl požadavek na úhel a výšku sedadla (16 %). V případě houpaček pro nejmenší děti se jednalo o nebezpečí pádu dítěte (49 %) následované nesplněním požadavku na úhel sklonu (46 %). Chemická rizika byla zjištěna pouze u 2 % testovaných výrobků, a to pouze u houpaček pro nejmenší děti. 46 % odebraných výrobků nesplnilo požadavky na upozornění, značení a pokyny. Řada výrobků byla dodána s neúplnými informacemi nebo informace nebyly v úředních jazycích států, na jejichž trhu byly odebrány. V některých případech bezpečnostní pokyny zcela scházely.

Na základě provedené společné kontrolní akce lze spotřebitelům doporučit, aby:

 • věnovali zvýšenou pozornost varováním a označením, která jsou k výrobkům přiložena a která by měla být k dispozici v češtině,
 • si pečlivě přečetli návod k použití, a pozornost věnovali zejména informacím o:
  • správném používání zádržného systému, ramenních popruhů a zajišťovacího mechanismu,
  • tom, že dítě při umístění do opěrného lehátka nebo houpačky pro nejmenší děti nemá být ponecháno bez dozoru,
  • o tom, že tyto výrobky nemají být používány na vyvýšeném místě,
  • tom, že nemají být používány k dlouhodobému spánku, neboť pro tento účel nejsou určeny,
 • oznámili všechny problémy spojené s bezpečností výrobku, které se při jeho používání vyskytnou, příslušnému orgánu dozoru, a aby se informovali o případném stažení nebezpečných výrobků z trhu,
 • v případě kontaktování ohledně stažení výrobku z trhu na takovou informaci reagovali,
 • věnovali pozornost odstranění plastového obalu výrobku tak, aby se obal nedostal do rukou dítěte.

Na základě provedené společné kontrolní akce lze hospodářským subjektům doporučit, aby:

 • si zkontrolovaly, že výrobky péče o dítě vyhovují požadavkům na obecnou bezpečnost výrobků. Normy EN 12790 pro polohovací kolébky a EN 16232 pro dětské houpačky poskytují spolehlivá technická řešení, kterými se výrobci mohou řídit při návrhu a výrobě výrobku, aby prokázali splnění závazných právních požadavků,
 • k výrobku byly přiloženy návody k jejich bezpečnému používání, které budou správné, jasné, případně doprovázené obrázky, a budou v češtině,
 • informovaly spotřebitele o možnosti a způsobu registrace výrobku pro účely případného oznámení o stažení výrobku z oběhu,
 • v případě zjištění, že některý z výrobků nevyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů, informovaly příslušný orgán dozoru prostřednictvím portálu Business Gateway, a spotřebitele prostřednictvím oznámení o stažení výrobku z oběhu, které musí jasné, dostupné a musí informovat o nebezpečí, které stahovaný výrobek představuje.

Další informace k projektu jsou k dispozici na webové stránce EK: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2021ElectricToys.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, dostupné on-line: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/spolecne-kontrolni-akce-2021/spolecna-kontrolni-akce-casp2021-_-operna-lehatka-a-houpacky-pro-nejmensi-deti–270998/