Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČTÚ: POZOR NA ŠPATNĚ UVEDENÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE!

S nepozorností při uvedení potřebných údajů se ČTÚ bohužel setkává nejen v souvislosti s platbami za poskytované služby, nýbrž i v souvislosti s uvedením kontaktních údajů přímo do smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. ČTÚ se při vyřizování spotřebitelských stížností nezřídka setkává s  tím, že dotčeným zákazníkům byla vystavena upomínka za neuhrazení využívaných služeb ve stanovené lhůtě, ačkoliv uvedli, že službu ve stanovené lhůtě řádně uhradili a nejsou si v této souvislosti vědomi žádného opomenutí. Tyto situace se zpravidla jednoduše objasní šetřením provedeným u  příslušného operátora, kdy bylo kupříkladu zjištěno, že spotřebitel se rozhodl hradit poskytované služby inkasem, nicméně svému operátorovi nedopatřením sdělil chybné číslo účtu, což zapříčinilo, že potřebná částka nemohla být z daného účtu operátorem stržena.

Pouhá nepozornost při zadávání čísla účtu nicméně může pro spotřebitele znamenat nepříjemné finanční zatížení v podobě zpoplatněných upomínek k uhrazení dlužné částky, v  krajním případě pak může dojít i k přerušení či ukončení poskytování služeb. Příkladem uvedení špatných kontaktních údajů ve smlouvě o  poskytování služeb elektronických komunikací může být situace, kdy spotřebitel do tohoto dokumentu chybně uvedl svoji e-mailovou adresu a nemohl tak být (mimo jiné) řádně informován o provedené jednostranné změně smlouvy ze strany svého operátora.

Vzhledem k tomu, že si spotřebitel zvolil ve smlouvě svoji e-mailovou adresu jako primární způsob kontaktu se svým operátorem, nedozvěděl se včas o chystané změně spočívající ve zvýšení ceny poskytovaných služeb a nemohl tak využít svého zákonného práva odstoupit bez jakékoliv sankce od smlouvy se svým operátorem dle podmínek stanovených zákonem o  elektronických komunikacích. ČTÚ proto apeluje na všechny spotřebitele, aby byli při zadávání výše zmíněných údajů obezřetní a  ujistili se důslednou kontrolou o jejich správnosti. Mohou se tak vyhnout řadě nepříjemných důsledků, jež mohou vyvstat i kvůli pouhé drobné nepozornosti, jak je ostatně výše na vybraných příkladech názorně popsáno.

Zdroj: ČTÚ