Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Záruka za jakost

ZÁRUKA ZA JAKOST

Nový občanský zákoník přebírá institut Záruky za jakost, dosud známý z obchodního zákoníku.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (NOZ § 2113). Prohlášení prodávajícího obsah záruky může upravit odlišně!

Pod pojmem záruka za jakost se podle NOZ rozumí  tzv. záruka smluvní. Tuto záruku za zboží může prodávající převzít buď svým jednostranným prohlášením nebo může být ujednána ve smlouvě.

Pozor účinek převzetí záruky bude mít i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na věci, na obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě!

Pokud prohlášení a smluva určují různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší!

Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Záruka může být poskytnuta také na jednotlivé součásti věci, tzn. že např. na motor pračky může prodávající poskytnout záruku 4 roky, zatímco na ostatní součásti záruku tříletou.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, případně od dojití věci do místa určení. Pokud jde o věc, která má být uvedena do provozu (např. v případě koupě plynového kotle je potřeba objednat odborníka – plynaře) běží záruční doba až od tohoto uvedení do provozu. Kupující však musí toto uvedení do provozu objednat nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a poskytnout k provedení služby potřebnou součinnost.

Práva ze záruky se uplatňují stejným způsobem jako práva z vadného plnění, tedy u prodávajícícho, případně v servisu (viz. uplatnění reklamace). Prodávající musí v písemné formě potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Záruka za jakost leták pdf