Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

POZOR NA NEPŘESNÉ FORMULACE VE VÝPOVĚDÍCH SMLUV

ČTÚ zaznamenal případy, kdy ani řádně zaslanou a prokazatelně doručenou výpověď operátor nezohlednil a zákazníkovi i po doběhu výpovědní doby dál posílal faktury. Setkají-li se lidé s touto či obdobnou negativní zkušeností spojenou s ukončením smlouvy výpovědí, měli by se bránit a informovat o tom i ČTÚ.

V prvé řadě je nutné upozornit na nutnost, aby zákazníci volili zřetelnou a určitou formulaci výpovědi, nejlépe pak v písemné podobě. Ta musí být dostatečně srozumitelná a má jasně vést k závěru o tom, že spotřebitel zamýšlí ukončit konkrétní smluvní vztah. Výpověď je vždy jednostranné právní jednání, nevyžaduje akceptaci nebo potvrzení druhé strany. Pro její doručení doporučujeme volit takový postup, který bude prokazatelný. To je klíčové pro případné následné spory o to, zda výpověď operátor obdržel. Třebaže například ústní sdělení výpovědi v průběhu telefonického hovoru může být smlouvou považováno za dostatečné a může se jevit jako nejsnazší cesta k ukončení smluvního vztahu, je vhodnější volit písemnou formu výpovědi a takový způsob jejího doručení, který umožňuje doložit, ať již dodejkou či potvrzeným podacím lístkem, že výpověď byla vůči operátorovi účinně doručena. Řádné doručení jasně, určitě a zřetelně formulované výpovědi je totiž nezbytnou podmínkou pro to, aby nastaly právní účinky spojené s jejím uplatněním, tj. určuje počátek běhu výpovědní doby a potažmo i ukončení smluvního vztahu. Výpovědní doba nesmí překročit 30 dnů. V případě, kdy účastník požádá o přenesení čísla k jinému operátorovi, dojde k zániku smlouvy do 10 dnů od podání výpovědi a žádosti o přenos čísla. Účastníci by si v případě ukončování smluv uzavřených na dobu určitou měli být vědomi možných sankcí za nedodržení sjednaného časového závazku.

Zdroj: ČTÚ