Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Stanovy

STANOVY SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.

Článek I

Úvodní ustanovení

Název: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen „SOS MaS z.s. “)
Anglická mutace názvu sdružení: Consumer Defence Association of Moravia and Silesia, z.s.
Sídlo: Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava


Článek II

Právní postavení spolku

 1. SOS MaS z.s. je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu
 2. SOS MaS z.s. iniciativně, účelně a prospěšně působí při ochraně práv občanů, zejména oprávněných zájmů spotřebitelů, pacientů a obětí trestných činů
 3. SOS MaS z.s. je právnickou osobou, spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku dne 1.1.2014, sp.zn. L 8751 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 4. SOS MaS z.s. se zřizuje na dobu neurčitou

Článek III.

Cíl činnosti spolku

Cílem SOS MaS z.s. je zejména:

a) zvyšovat schopnost a vědomí spotřebitelů, pacientů a oběti trestných činů prosazovat svá práva
b) hájit oprávněné zájmy spotřebitelů, pacientů a oběti trestných činů především v těch oblastech, kde jsou síly jednotlivce pro tuto ochranu nedostačující
c) usilovat o jejich rovnoprávné postavení
d) napomáhat k prosazování principů trvalé udržitelnosti a odpovědné spotřeby
e) propagovat, zprostředkovávat a poskytovat služby v oblasti mimosoudních metod řešení sporů
f) napomáhat podnikatelům ke zvýšení znalostí příslušných právních postupů a zlepšování vztahů mezi nimi a spotřebiteli


Hlavní a vedlejší činnosti spolku

K dosažení výše uvedených cílů SOS MaS z.s. zejména:

 1. poskytuje spotřebitelům poradenství v oblasti práva ochrany spotřebitele a práv souvisejících
 2. působí v oblasti prevence kriminality
 3. komunikuje se subjekty nadanými zákonodárnou iniciativou a připomínkuje vznikající legislativní normy
 4. připravuje a realizuje projekty umožňující zkvalitňovat ochranu spotřebitelů, pacientů obětí trestných činů a zajišťuje materiální zdroje nezbytné k naplnění těchto projektů
 5. osvětovou a vydavatelskou činností napomáhá k orientaci spotřebitelů, pacientů a obětí trestných činů a k posílení jejich sebevědomí jako rovnoprávných subjektů trhu
 6. vyhledává, eviduje, a vhodným způsobem podporuje podnikatele, kteří spotřebitelům prodávají výrobky a poskytují služby nejen podle zákonů, ale i dobrých mravů
 7. podává orgánům veřejné správy podněty k příslušným zásahům
 8. podává návrhy na zahájení řízení u soudu ve věci ochrany práv spotřebitelů a vystupuje v těchto řízeních jako účastník
 9. poskytuje nebo zprostředkovává služby v oblasti mimosoudního řešení sporů a napomáhá tak mimosoudnímu vyrovnání mezi spornými stranami v různých životních situacích (mezi spotřebitelem a podnikatelem, pacientem a zdravotnickým zařízením, mezi sousedy…)
 10. spolupracuje s dalšími organizacemi s podobnými cíli v ČR i zahraničí
 11. vyvíjí další činnosti v oblasti ochrany spotřebitelů a pacientů a obětí trestných činů
 12. poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oblastech cílů a poslání spolku
 13. zprostředkování a poskytování právního poradenství ve spolupráci s partnerskými organizacemi
 14. realizuje projekty vedoucí k posilování právního postavení spotřebitelů, pacientů a obětí trestných činů
 15. podporuje činnosti jiných organizací hájící práva občanů

V rámci vedlejší činnosti vyvíjí SOS MaS z.s. tuto hospodářskou činnost:

a) poradenskou a konzultační činnost v oblastech cílů a poslání spolku
b) zprostředkovává a poskytuje právní poradenství ve spolupráci s partnerskými organizacemi
c) realizuje projekty vedoucí k posilování právního postavení spotřebitelů, pacientů a obětí trestných činů
d) šíří informace o mimosoudním řešení sporů
e) realizazuje projekty v oblasti mimosoudního řešení sporů
f) podporuje činnosti jiných organizací hájících práva občanů
g) provozuje školící a vzdělávací činnost
h) pořádá kurzy, přednášky, školení, semináře a konference
i) podporuje síťování společných partnerských projektů na regionální i mezinárodní úrovni
j) vyvíjí lobby činnost v oblasti ochrany práv občanů
k) nakladatelská, vydavatelská činnost
Článek IV

Členství

SOS MaS z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba , která osvědčí svůj zájem naplňovat cíle spolku.

Sympatizující členství:

1. Sympatizujícím členem SOS MaS z.s. se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě přihlášky, která souhlasí s jeho stanovami a cíli.
2. Ze sympatizujícího členství nevznikají členovi žádné povinnosti, mimo morální podpory existence a aktivit SOS MaS z.s.

Zánik sympatizujícího členství:

– za pět let od podání přihlášky
– pokud odvolá sympatizující člen písemně svůj podpis na přihlášce
O zrušení sympatizujícího členství může rozhodnout rovněž Výbor, pokud člen jedná v rozporu s cíly SOS MaS z.s.

Přispívající členství

1. Přispívajícím členem SOS MaS z.s. se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a chce podporovat činnost SOS MaS z.s. též placením členských příspěvků.
2. Přispívajícím členem SOS MaS z.s. se může stát každá nezisková právnická osoba s výjimkou politických stran, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a chce podporovat činnost SOS MaS z.s. též placením členských příspěvků.
3. Přispívající členství vzniká doručením přihlášky a zaplacením členského příspěvku

Zánik přispívajícího členství:

a) vystoupením člena
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Výboru
e) zánikem sdružení
f) nezaplacením členských příspěvků ani po zaslání výzvy k zaplacení
Článek V

Práva a povinnosti přispívajících členů

Přispívající člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti SOS MaS z.s.
b) být informován o činnosti SOS MaS z.s., podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho činnosti
c) být volen a volit do orgánů spolku
d) obracet se na nejvyšší orgán SOS MaS z.s. se žádostmi, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení, navrhovat kandidáty do orgánů spolku


Přispívající člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy SOS MaS z.s.
b) prosazovat cíle SOS MaS z.s. a podle možností se aktivně podílet na jeho činnosti
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SOS MaS z.s.
d) platit členské příspěvky stanovené vždy na celý kalendářní rok dopředu (o výši členského příspěvku rozhoduje Výbor)
e) slušným chováním reprezentovat SOS MaS z.s. před veřejností
Článek VI

Orgány sdružení SOS MaS z.s. jsou

 • Výbor SOS MaS z.s. (dále též Výbor)
 • Kontrolní komise SOS MaS z.s. (dále jen Komise)
 • Předseda SOS MaS z.s.

Výbor je nejvyšším orgánem SOS MaS z.s.
Výbor má nejméně 3 nejvíce 5 členů.
Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, jednatele, pokladníka
b) volí členy Kontrolní komise
c) rozhoduje o zrušení členství
d) určuje hlaví zaměření spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje hospodaření spolku, hodnotí činnost dalších orgánů spolku, rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a rozhoduje o přeměně spolku
e) zadává úkoly Předsedovi a kontroluje jeho činnost
f) schůze Výboru svolává a vede Předseda, v jeho nepřítomnosti Jednatel nebo jím pověřený člen Výboru.
g) v případě snížení počtu členů Výboru, výjimečně kooptuje přispívající členy pro doplnění stavu
h) při hlasování má každý člen Výboru jeden hlas a může být zplnomocněn pouze jedním dalším členem Výboru.
i) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů Výbor rozhoduje většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy
j) v mimořádných případech je možné přijmout usnesení i oběhem (per rolam)

Předseda Výboru řídí činnost SOS MaS z.s., zastupuje SOS MaS z.s. navenek a jedná jeho jménem. Může pověřit jinou osobu zastupováním.

Není-li s to Výbor ani Předseda vykonávat působnost po dobu delší než tři měsíce, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku.

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku. Z činnosti se zodpovídá pouze Výboru a je nezávislý na ostatních orgánech SOS MaS z.s.

Funkce člena Výboru a člena Kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní uzávěrce. Na zjištěné nedostatky upozorňuje Výbor a vyžaduje zjednání nápravy.

Kontrolní komise je oprávněna vyžádat si jakékoli informace o hospodaření spolku. Členové Kontrolní komise se můžou zúčastňovat jednání Výboru s hlasem poradním.


Článek VII

Majetek a hospodaření SOS MaS z.s.

 1. Majetek SOS MaS z.s. tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiné majetkové hodnoty.
 2. Prostředky SOS MaS z.s. jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají uvedeným cílům SOS MaS z.s.
 3. Prostředky pro plnění úkolů a cílů SOS MaS z.s. se získávají zejména z těchto zdrojů
  a/Dotacemi ze státního rozpočtu
  b/Dotacemi z dalších zdrojů, zejména z grantových programů
  c/Členskými příspěvky
  d/Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  e/Vyvíjením vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výděleční činnosti, je-li její účel v podpoře její hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku
 4. Výboru zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky, a to nejpozději do 10. dubna následujícího roku
 5. hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výborem
 6. Za hospodaření sdružení odpovídá Předseda, který předkládá:
 7. Při vyhledávání a využívání prostředků je chráněno dobré jméno a nezávislý charakter SOS MaS z.s.

Článek VIII

Zánik SOS MaS z.s.:

Spolek zaniká:

  • Rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací
  • Rozhodnutím Výboru o zrušení spolku s likvidací

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Výbor vydat Organizační a Jednací řád SOS MaS z.s. a jiné vnitřní předpisy
 2. Výbor zmocňuje Předsedu k formální úpravě stanov a oprav zjevných chyb ve psaní před jejich podáním k návrhu zápisu na změnu ke Krajskému soudu v Ostravě
 3. Tyto stanovy vstupují v účinnost 14.2.2014
 4. V případě odmítnutí zápisu změny Krajským soudem v Ostravě zmocňuje Výbor Předsedu ke změnám stanov z tohoto vyplývajícím
 5. Nestanoví-li Výbor jinak, pak při zániku SOS MaS bez právního nástupce se zůstatek majetku převede na spolek s obdobným předmětem činnosti

Tyto stanovy SOS MaS, z.s. schválené Členským shromážděním dne 14.2.2014 plně nahrazují stanovy SOS MaS, jež byly Ministerstvem vnitra ČR registrovány dne 25.3.2013 jed. č. VS/1-1/77 223/09-R.