Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PORADCŮ V PORADNÁCH

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen SOS MaS, z. s.) je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu. Iniciativně, účelně a prospěšně působí při ochraně práv člověka, zejména oprávněných zájmů spotřebitelů, pacientů a obětí trestných činů.

Činnost SOS MaS, z.s. je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti tak, jak jsou vyjádřeny v mezinárodních dokumentech zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv a Chartě lidských práv Spojených národů. Při své činnosti organizace dbá dodržování lidských práv skupin a jednotlivců, řídí se Ústavou a principy z ní vycházejících, Listinou základních práv a svobod a dalšími vnitrostátními právními předpisy.

Etický kodex je dokumentem, který vychází z výše uvedených mezinárodních i vnitrostátních předpisů, a upravuje pravidla činnosti SOS MaS, z. s.
Etický kodex byl inspirován Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Cílem Etického kodexu je nastavit závazná pravidla pro pracovníky SOS MaS, z. s. (dále jen poradce) vycházející z respektování lidských práv a svobod klientů SOS MaS, z. s., při poskytování služeb, zejména při výkonu poradenské činnosti osobní formou. Veřejně dostupný Etický kodex má informovat veřejnost o chování, které je oprávněna od pracovníků SOS MaS, z. s. očekávat.

Poradcem je pracovník SOS MaS, z. s., který vede rozhovor s klientem poradny a spolupracuje s ním na řešení jeho problému, bez ohledu na formu pracovního poměru k SOS MaS, z. s. Tímto Etickým kodexem jsou vázání také dobrovolní pracovníci SOS MaS, z. s..

Níže uvedená pravidla se uplatní obdobně při poradenství telefonickém, e-mailovém a písemném a ve styku s úřady, orgány státní správy apod.

Základní pravidla chování pracovníka poradny SOS MaS, z. s. (dále jen poradce)

Pravidla etického chování ve vztahu ke klientovi poradny SOS MaS, z. s.

a) Poradce jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

b) Každý klient je pro poradce rovnocenným partnerem, který má právo na svobodnou volbu ohledně řešení své situace. Poradce podporuje klienty při hledání možných řešení jejich situace. Respektuje jeho osobní názor.

c) Poradce podporuje klienty v rámci procesu poradenství k vědomí vlastní odpovědnosti. Poradce respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
Poskytnuté rady mají formu doporučení. Konečné rozhodnutí o dalším postupu, je vždy na rozhodnutí klienta.

d) Poradce pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům, kteří se na poradnu obrátí. Poradce SOS MaS, z. s. zavrhuje jakoukoliv podobu diskriminace člověka a respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské nebo politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Důvody pro odmítnutí poskytnutí služeb stanoví provozní řád.

e) Poradce chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na jejich potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu třetím osobám. Poradce dodržuje vnitřní pravidla SOS MaS, z. s. pro vedení a uchovávání dokumentace o poskytované službě.

f) Poradce během procesu poradenství postupuje podle nejnovějších poznatků právní vědy, v souladu s právním řádem České republiky a v souladu s aktuální judikaturou. Poradce si je vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud nemá pracovník dostatek znalostí či informací k řešení projednávané věci, je povinen o tom klienta informovat a nabídnout mu vhodný další postup, jak tyto informace zjistit. Pokud klientovi nemůže sám pomoci, využije konzultace s právním oddělením SOS MaS, z. s., případně případ předá se souhlasem klienta právnímu oddělení SOS MaS, z. s. V případě, že SOS MaS, z. s. neposkytuje požadovaný druh služby a je-li to s ohledem na potřeby klienta nutné nebo vhodné, informuje poradce klienta o dalších službách, o dalších formách či místech pomoci.

g) Poradce jedná s klienty s účastí, empatií a péčí. Zvlášť empaticky jedná s tzv. zvlášť zranitelnými skupinami klientů, jako jsou senioři, mladiství, zdravotně postižení… Poradce k nim přistupuje šetrně a zdvořile a přihlíží k jejich věku, zdravotnímu a psychickému stavu, rozumové vyspělosti a kulturní identitě.

Odpovědnost zaměstnance SOS MaS, z. s. vůči SOS MaS, z. s.

Pracovník je povinen slušným a ohleduplným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti organizace.
Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.

Kolegiální vztahy v SOS MaS, z. s.

Každý pracovník SOS MaS, z. s. respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků v organizaci. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.
Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.

Povinnosti zaměstnance SOS MaS, z. s. ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

a) Poradce dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

b) Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně poskytovaných služeb, včetně uplatňování nových přístupů a metod.

c) Poradce se v zájmu zvyšování úrovně své práce zúčastňuje školení pořádaných SOS MaS, z.s. a zvyšuje si kvalifikaci samostudiem.

d) Poradce je povinen podrobit se pravidelnému hodnocení odbornosti zaměstnanců, která slouží ke zjišťování jejich individuálních vzdělávacích potřeb.

e) Poradce spolupracuje v zájmu kvality poskytovaných služeb na stanovení a realizaci svého vzdělávacího programu.

Závaznost etického kodexu

Etický kodex jako součást vnitřních norem a základních dokumentů organizace je pro všechny zaměstnance SOS MaS, z. s. závazný, jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Ode dne účinnosti tohoto kodexu vzniká všem vedoucím zaměstnancům SOS MaS, z. s. povinnost seznámit své podřízené zaměstnance s tímto kodexem. Etický kodex je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, tj. na webových stránkách SOS MaS, z. s. – www.sos-msk.cz.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1.1.2015

K tomuto datu pozbývá účinnosti etický kodex ze dne 1.1.2011