Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ADR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K řešení sporů ze spotřebitelských smluv, na jejichž řešení se strany nedokážou nebo nechtějí dohodnout, je obecně příslušný soud, pokud zákon nestanoví něco jiného. Hodnota spotřebitelských sporů, se kterými se v poradnách SOS MaS, z.s. setkáváme, je však ve většině případů natolik nízká, že se zdlouhavé a finančně náročné soudní řízení jeví jako neúměrné. Nepřiměřeně dlouhá a nákladná cesta ke spravedlnosti skrze soudní řízení, nejistý výsledek a malá informovanost veřejnosti o metodách mimosoudního řešení sporů vedou k tomu, že řada spotřebitelů rezignuje na svá práva a svých práv se nedomáhá. Fakticky tak dochází ke snižování efektivity platného práva na ochranu spotřebitele pro jeho neuplatňování ze strany spotřebitelů. Nehledě na to, že nemožnost domoci se práva bývá pro člověka zkušeností velice nepříjemnou a stresující.

Velice efektivní se z tohoto pohledu jeví právě systémy mimosoudního řešení sporů (dále jen ADR – z anglického Alternative dispute resolution).

U těchto metod obvykle nejde o proces nalézání práva, ale o hledání kompromisu přijatelného pro obě strany sporu – tedy spotřebitele i podnikatele. Přestože většina těchto metod je založena na technikách vyjednávání a směřuje k dobrovolně uzavřené dohodě mezi spornými stranami (typicky mediace), můžeme se v případě spotřebitelských sporů setkat také se systémy, kde je možno vydat závazné rozhodnutí (např. v řízení před finančním arbitrem).

Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Náklady

Řízení se nezpoplatňuje. Každá strana si tak nese náklady řízení sama, není tak ani možné požadovat náhradu nákladů řízení např. v případě, že se spotřebitel nechá zastupovat advokátem (Zastoupení není nutné, ale je možné).

Kdy se nelze na ČOI obrátit?

ČOI se nezabývá spory náležející do kompetence tří dalších notifikovaných orgánů:

Těmi jsou v oblasti některých finančních služeb (Finanční arbitr), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb (Český telekomunikační úřad), v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (Energetický regulační úřad).

Vyloučeny z možného řízení jsou rovněž smlouvy o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, smlouvy v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smlouvy s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/