Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ADR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K řešení sporů ze spotřebitelských smluv, na jejichž řešení se strany nedokážou nebo nechtějí dohodnout, je obecně příslušný soud, pokud zákon nestanoví něco jiného. Hodnota spotřebitelských sporů, se kterými se v poradnách SOS MaS, z.s. setkáváme, je však ve většině případů natolik nízká, že se zdlouhavé a finančně náročné soudní řízení jeví jako neúměrné. Nepřiměřeně dlouhá a nákladná cesta ke spravedlnosti skrze soudní řízení, nejistý výsledek a malá informovanost veřejnosti o metodách mimosoudního řešení sporů vedou k tomu, že řada spotřebitelů rezignuje na svá práva a svých práv se nedomáhá. Fakticky tak dochází ke snižování efektivity platného práva na ochranu spotřebitele pro jeho neuplatňování ze strany spotřebitelů. Nehledě na to, že nemožnost domoci se práva bývá pro člověka zkušeností velice nepříjemnou a stresující.

Velice efektivní se z tohoto pohledu jeví právě systémy mimosoudního řešení sporů (dále jen ADR – z anglického Alternative dispute resolution).

U těchto metod obvykle nejde o proces nalézání práva, ale o hledání kompromisu přijatelného pro obě strany sporu – tedy spotřebitele i podnikatele. Přestože většina těchto metod je založena na technikách vyjednávání a směřuje k dobrovolně uzavřené dohodě mezi spornými stranami (typicky mediace), můžeme se v případě spotřebitelských sporů setkat také se systémy, kde je možno vydat závazné rozhodnutí (např. v řízení před finančním arbitrem).

Zcela zvláštní postavení ve spotřebitelských sporech má rozhodčí řízení, jehož právní úprava doznala počátkem dubna zásadních změn, a to právě v oblasti spotřebitelských sporů. Nové právní úpravy se dočkala také mediace, jeden z nejvhodnějších, ne-li nejvhodnější způsob řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem.

Doufejme, že se příznivý dopad těchto změn na celý proces vymáhání práva prostřednictvím ADR metod brzy projeví. Aby se alternativní možnosti řešení sporů staly v rámci ČR opravdu rovnocenným způsobem, jak řešit spory mezi podnikateli a spotřebiteli, bude zapotřebí změna myšlení na obou stranách sporu a zároveň veliká podpora veřejné správy. Přijetím přiměřené právní úpravy celý proces zavádění ADR nesmí skončit. V tomto ohledu nelze podceňovat úlohu nevládních spotřebitelských organizací, které velkou měrou ovlivňují úroveň informovanosti a vzdělanosti spotřebitelů u nás, a v rámci své poradenské činnosti mohou doporučit vhodný systém řešení sporů. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. přistupuje k této problematice velice zodpovědně, a mimosoudní metody řešení sporů nejen propaguje, ale spotřebitelům služby tohoto typu nabízí, příp. zprostředkuje.