Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU SE SPOTŘEBITELSKÝMI ORGANIZACEMI

Dne 6. října 2021 proběhlo jednání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu s členskými organizacemi Spotřebitelského poradního výboru.

Dne 6. října 2021 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání zástupců ministerstva s členskými organizacemi Spotřebitelského poradního výboru. Na programu jednání byly informace o vývoji spotřebitelské legislativy v České republice a Evropské unii, výměna zkušeností o dopadech pandemie covid-19 na české spotřebitele i na činnost spotřebitelských organizací, dále o aktuálně realizovaných vzdělávacích aktivitách pro základní, střední i vysoké školy. Pro spotřebitelské organizace byla důležitá též informace ministerstva o výběrovém dotačním řízení na rok 2022. Na závěr jednání proběhla volba předsedy Spotřebitelského poradního výboru na další funkční období.

V oblasti spotřebitelské legislativy toho bylo v uplynulém období učiněno mnoho, do konce legislativního procesu se však bohužel podařilo dovést pouze několik předpisů. Mezi tyto úspěchy lze zařadit novelu energetického zákona a novelu zákona o elektronických komunikacích. Schválit se naopak nepodařilo novelu občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele nebo návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky.

Z evropské legislativy je zapotřebí zmínit návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků, který nahradí směrnici Evropského a parlamentu a Rady 2001/95/ES. Návrh nařízení zachovává základní princip, že na trhu se mohou vyskytovat pouze bezpečné výrobky; za tím účelem nově stanoví celou řadu povinností hospodářským subjektům, včetně při prodeji on-line, i dozorovým orgánům.

Z hlediska ochrany spotřebitele je významné schválení Strategie spotřebitelské politiky 2021 – 2030. Jde o strategický dokument vlády schválený 7. června 2021 shrnující priority spotřebitelské politiky na nadcházející 10 leté období.

Spotřebitelské organizace na jednání získaly informace o dotačním řízení týkajícím se oblasti ochrany spotřebitele pro rok 2022. V červnu byly schváleny Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, poté Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační řízení pro rok 2022. V současné době jsou žádosti o dotaci vyhodnocovány hodnotitelskou komisí. Do konce roku budou známy organizace, které budou podpořeny. Informace získají tyto organizace na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Výše přidělených finančních prostředků bude závislá jednak na výši rozpočtu, jednak i na kvalitě předložených žádostí a jejich ekonomické přiměřenosti.

V rámci výměny poznatků z praxe týkajících se dopadů pandemie covid-19 na spotřebitele zaznělo prakticky od všech účastníků, že poradenské služby musely být omezeny, a to zvláště co se týká osobního poradenství. Naproti tomu však byly posíleny telefonické linky a elektronická komunikace. Změnila se struktura dotazů spotřebitelů, kteří se obraceli na spotřebitelské organizace. Velká část dotazů se v souvislosti s vládními opatřeními a uzavřením obchodů a provozoven týkala vracení peněz v důsledku nerealizace zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. Lidé se na poradny obraceli rovněž s pracovně právními problémy. Bohužel se v tomto období projevily ve větší míře některé nekalé praktiky nepoctivých prodejců. Určité společnosti např. začaly spotřebitelům nabízet vzorky zboží zdarma na vyzkoušení, zboží pak začalo pravidelně chodit, a to za úplatu, a nastal problém, jak zamezit příchodu dalšího zboží. Na trhu působili i tzv. energošmejdi, kteří pořádali energetické „aukce“.

V rámci výměny zkušeností se vzděláváním žáků a studentů zaznělo, že i tato aktivita byla významně poznamenána pandemií covid-19. Přesto se spotřebitelské organizace snažily ve vzdělávání pokračovat a některé aktivity přesunuly do on-line prostředí. Z uskutečněných aktivit lze zmínit například 13. ročník soutěže Spotřeba pro život, v níž studenti středních škol tvoří časopis na určité spotřebitelské téma a 3. ročník Moot Court, který je zaměřen na studenty právnických vysokých škol a jehož podstatou je simulované soudní řízení, jehož předmětem je spotřebitelský spor. Obě aktivity realizoval dTest. Spotřebitelská organizace Generation Europe zase v rámci své činnosti přispívá ke vzdělávání např. prostřednictvím Spotřebitelského diáře, který má i svou online podobu. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska se zaměřilo např. na děti odcházející z dětských domovů, kterým chce předat poznatky o spotřebitelských právech. Vzděláváním žáků a studentů se zabývají i další organizace, jako jsou Sdružení obrany spotřebitelů Asociace, AISIS, THEIA – krizové centrum.

Spotřebitelský poradní výbor je platformou pro setkávání spotřebitelských organizací. V současné době má 6 členů: dTest, Sdružení českých spotřebitelů, Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Generation Europe a Asociace občanských poraden.

Zdroj: MPO