Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ODNÁŠKA ZÁSILEK SE NEVZTAHUJE NA ZÁSILKY SE ZELENÝM PRUHEM

V řadě situací, ve kterých se na nás spotřebitelé obracejí např. se stížností nebo s námitkou proti vyřízení reklamace, Úřad skutečně zjistí pochybení na straně poskytovatele služeb a ten často i sám ještě před oficiálním řešením zjedná nápravu, nebo k nápravě vede právě námitka proti vyřízení reklamace. Opakují se však i stížnosti/dotazy/podněty, kdy musíme konstatovat, že chyba není na straně poskytovatele služby

První popisovaný příklad se týká tzv. odnášky zásilek – to je služba, v  rámci které pošta neodnáší zásilky do bydliště adresáta, ale nechává je na dohodnuté provozovně. Z ní si pak zásilky vyzvedává a odnáší adresát sám. Konkrétně se jednalo o situaci, kdy si stěžovatelka neuvědomila, že zásilky se zeleným pruhem nebudou součástí tzv. odnosné složky. O porušení zákona či předpisů se v tomto případě nejednalo (i když pro pořádek uvádíme, že se v průběhu šetření přišlo na jiné, nesouvisející pochybení, kdy naopak byla doručována zásilka, na kterou se odnáška vztahovala a měla tedy zůstat uložená v dohodnuté provozovně v tzv. odnosné složce). Také v situaci, kdy adresát nezaplatí za zaslanou zásilku, je v případě podezření na spáchání trestného činu příhodnější obrátit se na Policii České republiky. V  prvním případě se stěžovatelka obrátila na ČTÚ s tím, že má na provozovně České pošty s.p. zřízenu službu „odnáška zásilek”. Přesto se dostala do nemalých problémů, když jí nebyly velmi důležité soudní zásilky vůbec doručeny. Dozvěděla se o nich až po exekuci svého majetku. V  této souvislosti je třeba upozornit na to, že na úřední zásilky se zeleným pruhem, které nejčastěji využívají právě úřady, soudy či jiné státní instituce, se služba odnášky zásilek nevztahuje. Takové zásilky se nikdy v  odnosné složce neocitnou, do složky není vkládána ani výzva k jejich vyzvednutí. Tyto zásilky jsou standardně doručovány na adresu, příp. ukládány na spádové ukládací provozovně České pošty, která se však nemusí shodovat s provozovnou zvolenou pro odnášku zásilek.

Ve stížnosti, kterou se Úřad zabýval, se spádová ukládací provozovna i zvolená provozovna pro odnášku zásilek shodovaly. Stěžovatelka si byla vědoma výše popsané výjimky, přesto se k ní důležité zásilky nedostaly. Při návštěvě provozovny jí totiž byl nabídnut jen obsah odnosné složky a  stěžovatelku nenapadlo se aktivně ptát, zda zde nejsou uloženy i jiné zásilky, na které se odnáška nevztahuje. „Jak sama popisujete, některé přepážkové pracovnice aktivně kontrolují databázi uložených zásilek, jiné Vám pouze nabídnou odnosnou složku. Ve druhém případě tak nemusí přepážková pracovnice zjistit, že v běžném skladu, mimo odnosnou složku, máte zásilky se zeleným pruhem. Tento postup skutečně není příliš šťastný a uživatelsky vstřícný, nelze však hovořit o porušení zákona či prováděcího předpisu. Do budoucna si dovolujeme doporučit, abyste při návštěvě přepážkovou pracovnici požádala o  vydání všech, ne pouze odnosných, zásilek,” doporučil Úřad stěžovatelce. Druhý případ byl případ stěžovatele, který zaslal cenným balíkem do zahraničí zboží dříve, než jej adresát uhradil, a  domáhal se reklamací zastavení dodávání ze strany České pošty. K tomu Úřad konstatoval, že sice Česká pošta má za povinnost přijmout podanou reklamaci a při jejím vyřizování dodržovat poštovní podmínky, předmětem reklamace však musí být poštovní služby. Pokud byl zaslaný balík předán do přepravy, povinností České pošty bylo jej v  co nejkratším možném termínu v  pořádku doručit na místo určení. Vzhledem k  tomu, že stěžovatel neobdržel platbu od zákazníka, bylo stěžovateli doporučeno, aby se v této záležitosti obrátil na Policii České republiky, případně na věcně a místně příslušný soud. Úřad tedy doporučuje, aby odesílatel zásilky vždy vyčkal úhrady za zboží než zásilku odešle, pokud nebyla sjednána služba dobírky.

Zdroj: ČTÚ