Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách internetových obchodů i v 2. čtvrtletí tohoto roku. Celkem provedla 152 kontrol a ve 131 případech zjistila porušení právních předpisů. „Výsledky kontrol za 2. čtvrtletí roku 2023 potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází k porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky přetrvávají zejména u poskytování informací o prodávaných výrobcích nebo poskytovaných službách. Kontroly budou i v následujícím období cíleny na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých ČOI spotřebitelskou veřejností nebo jinými orgány státní správy a samosprávy, porušovaly právní předpisy v dozorové pravomoci ČOI,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2023 provedla 152 kontrol zaměřených na internetové obchodování na tuzemském trhu. Při této akci ověřovala dodržování povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Celkové porušení právních předpisů zjistila ve 131 případech (86,2 %). Kontrolní výsledky, i přes zjištěné vysoké procento porušení právních předpisů, nelze vnímat jako skutečný odraz stavu elektronického obchodování v ČR. Kontroly byly realizovány především v internetových obchodech, u kterých bylo v rámci úkonů před kontrolu identifikováno riziko porušování právních předpisů.

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby, které vykonávají obchodní aktivity v internetovém prostředí (http, www). Atributem kontroly je skutečnost, že osoba zde vyvíjí obchodní aktivity (nabízí a prodává výrobky spotřebiteli) tak, jak je definováno v příslušných právních předpisech.

Z výsledků kontrol vyplývá, že provozovatelé elektronických obchodů mnohdy neposkytují potřebné informace související s uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobků (reklamace), poskytují neúplné nebo nepravdivé informace o nákupních podmínkách, službách, výrobcích, nebo neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem ve 176 případech. Nejčastěji se jednalo o porušení ustanovení:

§ § 13 (57 případů), který stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit

§ § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2 (43 případů), kdy bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele

§ § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2 (16 případů), když bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem

§ § 14 (18 případů), kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR)

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření

Na základě zjištěných porušení právních předpisů nabylo v období od 1. dubna do 30. června 2023 právní moci 180 sankcí v celkové výši 3 000 500 Kč.

Zdroj: Česká obchodní inspekce. Tisková zpráva ze dne 7. 9. 2023. Dostupné on-line: Kontroly e-shopů ve 2. čtvrtletí 2023 – COI

Obrázek Pixabay.com