Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Česká obchodní inspekce v roce 2022 zjistila 15 podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele. V průběhu roku 2022 uskutečnila inspekce 157 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v 15 případech.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Součástí akce byly také kontroly plnění dalších právních předpisů v dozorové působnosti ČOI. ČOI provedla celkem 157 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zjistila v 15 případech, což představuje 9,6 %. Porušení dalších právních předpisů pak zjistila v 66 případech, tj. 42 %.

Zjištěné nedostatky

Podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, (tj. zakazuje se odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích zejména na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru), vzniklo celkem v 15 případech.

V osmi případech bylo zjištěno porušení v oblasti obecné diskriminace. Čtyři případy se týkaly diskriminace národnostní. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu zdravotního postižení. V jednom případě byla zjištěna diskriminace z důvodu věku a v jednom případě byla zjištěna rasová diskriminace.

Vedle specifického zaměření kontrol na dodržování zákazu diskriminace spotřebitele bylo součástí kontrolní akce i ověřování plnění dalších povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i dalších právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce.

Nejčastěji byl porušen zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy ve 23 případech se jednalo o nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3), v 19 případech prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12) a v 9 případech prodávající neinformovali spotřebitele, jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období při kontrolách diskriminace celkově 78 pokut v celkové výši 1 124 500 Kč. Z toho přímo v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nabylo právní moci 10 pokut v celkové výši 227 000 Kč.

Zdroj: Česká obchodní inspekce. Tisková zpráva ze dne 16. března 2023, autor: tiskový mluvčí ČOI: Ing. Mgr. Jiří Fröhlich. Dostupné on-line: V roce 2022 zjistila Česká obchodní inspekce 15 podezření na diskriminaci – COI

Obrázek: pixabay.com