Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Uplatnění práva nahlížet

UPLATNĚNÍ PRÁVA NAHLÍŽET DO PODKLADU K VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S BYDLENÍM A VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK

Na základě Vaší písemné žádosti je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období Vám doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle zákona o službách a umožnit pořízení kopie těchto podkladů.

Jde o právo na předložení komplexního, věcně a časově souvisejícího souboru listin týkajícího se vyúčtování. A to za podmínek, jež Vám umožní reálně se s příslušnými doklady seznámit, řádně si je prostudovat a učinit si z nich výpisy a opisy. Jsou-li Vám doklady předloženy v kopiích, musí Vám být umožněno též jejich porovnání s originály.

Zákon o službách (Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s                   poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění pozdějších předpisů) přímo vyžaduje, abyste své právo uplatnili písemně! V případě, že máte pochybnosti o obsahu vyúčtování nebo o způsobu rozúčtování mezi jednotlivé příjemce služeb (byty), pak můžete využít k uplatnění svého práva na nahlížení do podkladů níže uvedený vzor. Stejně tak máte právo nahlížet do podkladů k vypořádání námitek, které jste k vyúčtování uplatnili (resp. k reklamaci vyúčtování).

Nemusíte se obávat, uplatněním tohoto práva nezmeškáte lhůtu pro uplatnění námitek k vyúčtování. 30ti denní lhůta pro uplatnění námitek započne běžet až od doložení podkladů.

Vzor 44 Uplatnění práva nahlížet do podkladů k vyúčtování služeb spojených s bydlením a vypořádání námitek.