Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

STRATEGIE EU V OBLASTI BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Evropská komise dne 20.05.2020 přijala komplexní novou strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která vrátí přírodu zpět do našich životů, a strategii „Farm to Fork“ (Z farmy na vidličku) pro spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém. Obě strategie se vzájemně posilují a spojují přírodu, zemědělce, podniky a spotřebitele, aby společně pracovali na konkurenceschopné udržitelné budoucnosti.

V souladu s evropským ekologickým dohodou navrhují ambiciózní opatření a závazky EU na zastavení úbytku biologické rozmanitosti v Evropě a na celém světě a transformaci našich potravinových systémů na globální standardy pro konkurenceschopnou udržitelnost, ochranu lidského a planetárního zdraví a obživu všech aktérů potravinového hodnotového řetězce. Krize COVID 19 ukázala, nakolik zranitelné nás rostoucí ztráta biologické rozmanitosti činí a jak klíčový je dobře fungující potravinový systém pro naši společnost. Obě strategie staví občana do centra pozornosti tím, že se zavázaly zvýšit ochranu půdy a moře, obnovit poškozené ekosystémy a vybudovat EU jako vůdce na mezinárodní scéně v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a budování udržitelného potravinového řetězce.

Nová strategie v oblasti biologické rozmanitosti se zabývá klíčovými faktory ztráty biologické rozmanitosti, jako je neudržitelné využívání půdy a moře, nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazivní cizí druhy. Strategie, která byla přijata v centru pandemie COVID 19, je ústředním prvkem plánu obnovy EU, klíčovým pro prevenci a budování odolnosti vůči budoucím ohniskům a pro poskytnutí okamžitých obchodních a investičních příležitostí k obnovení hospodářství EU. Jejím cílem je také učinit z úvah o biologické rozmanitosti nedílnou součást celkové strategie hospodářského růstu EU. Strategie navrhuje mimo jiné stanovit závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek, zlepšení zdraví chráněných stanovišť a druhů chráněných EU, návrat opylovačů na zemědělské půdy, snížení znečištění, ekologizaci našich měst, posílení ekologického zemědělství a zemědělství šetrné k biologické rozmanitosti a jejím postupům a zlepšení zdraví evropských lesů.

Tato strategie přináší konkrétní kroky k tomu, aby se biologická rozmanitost Evropy dostala na cestu k oživení do roku 2030, včetně přeměny nejméně 30% evropských zemí a moří na účinně chráněná území a zpět přinejmenším 10% navrácení zemědělské oblasti do krajiny s vysokou diverzitou

Aktivity předpokládané v oblasti ochrany přírody, udržitelného využívání a obnovy přinesou hospodářské výhody místním komunitám, vytvoří udržitelný růst a pracovní příležitosti. Financování ve výši 20 miliard EUR ročně bude uvolněno pro biologickou rozmanitost prostřednictvím různých zdrojů, včetně fondů EU, národního a soukromého financování.

Strategie Farm to Fork umožní přechod na udržitelný potravinový systém EU, který zajišťuje potravinovou bezpečnost a zajišťuje přístup ke zdravé stravě pocházející ze zdravé planety. Sníží environmentální a klimatickou stopu potravinového systému EU a posílí jeho odolnost, ochrání zdraví občanů a zajistí obživu hospodářských subjektů. Strategie stanoví konkrétní cíle pro transformaci potravinového systému EU, včetně snížení používání pesticidů o 50%, snížení používání hnojiv o nejméně 20%, 50% snížení prodeje antimikrobiálních látek používaných pro hospodářská zvířata a akvakulturu. Strategie chce dosáhnout toho, že 25% zemědělské půdy bude v rámci ekologického zemědělství. Navrhuje také ambiciózní opatření k zajištění toho, aby zdravá volba byla pro občany EU nejjednodušší, včetně lepšího označování, aby lépe vyhovovalo informačním potřebám spotřebitelů o zdravých a udržitelných potravinách.

Evropští zemědělci, rybáři a výrobci v akvakultuře hrají klíčovou roli při přechodu na spravedlivější a udržitelnější potravinový systém. Budou získávat podporu ze Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky prostřednictvím nových toků financování a ekosystémů, aby tak přijmuli udržitelné postupy. Pokud bude udržitelnost Evropskou ochrannou známko, otevře evropským zemědělcům a rybářům nové obchodní příležitosti a diverzifikuje zdroje příjmů.

Obě strategie budou jako hlavní součást Zelené dohody pro Evropu podporovat také hospodářské oživení. V souvislosti s koronavirem mají za cíl posílit odolnost naší společnosti vůči budoucím pandemickým situacím a hrozbám, jako jsou dopady na klima, lesní požáry, potravinová nejistota nebo ohniska nákazy, včetně podpory udržitelnějších postupů v zemědělství, rybolovu a akvakultuře a zaměřením na ochranu volně žijících živočichů a nezákonný obchod s nimi.

Strategie mají také důležité mezinárodní prvky. Strategie v oblasti biologické rozmanitosti znovu potvrzuje odhodlání EU jít příkladem při řešení celosvětové krize biologické rozmanitosti. Komise by se na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2021 snažila zmobilizovat všechny nástroje vnější činnosti a mezinárodního partnerství, aby pomohla vytvořit ambiciózní nový globální rámec UN pro biologickou rozmanitost. Cílem strategie Farm to Fork je podpora globálního přechodu k udržitelným potravinovým systémům v úzké spolupráci s jejími mezinárodními partnery.

Výkonný viceprezident pro Zelená dohoda pro Evropu Frans Timmermans řekl: „Koronavirová krize ukázala, jak jsme všichni zranitelní a jak důležité je obnovit rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou. Změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti jsou pro lidstvo jasným a současným nebezpečím. V jádru Zelené dohody pro Evropu, směřují strategie biologické rozmanitosti a Farm to Fork (Z farmy na vidličku) k lepší rovnováze s přírodou, potravinovými systémy a k biologické rozmanitosti; chránit zdraví a pohodu našich lidí a současně zvyšovat konkurenceschopnost a odolnost EU. Tyto strategie jsou klíčovou součástí velkého přechodu, ke kterému se vydáváme. “

Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin řekla, „Musíme se pohnout kupředu a učinit z potravinového systému EU hybnou sílu udržitelnosti. Strategie „Farm to Fork“ přinese plošně pozitivní vliv na to, jak vyrábíme, nakupujeme a konzumujeme naše jídlo, které prospívá zdraví našich občanů, společností a životního prostředí. Nabízí příležitost sladit naše potravinové systémy se zdravím naší planety, zajistit potravinovou bezpečnost a splnit ambice Evropanů na zdravé, spravedlivé a ekologické stravování. “

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius řekl: “ Příroda je životně důležitá pro naši fyzickou a duševní pohodu, filtruje náš vzduch a vodu, reguluje klima a opyluje naše plodiny. Chováme se však, jako by na tom nezáleželo, a ztrácíme tak bezprecedentním tempem. Tato nová strategie v oblasti biologické rozmanitosti staví na tom, co fungovalo v minulosti, a přidává nové nástroje, které nás zavedou na cestu ke skutečné udržitelnosti s výhodami pro všechny. Cílem EU je chránit a obnovovat přírodu, přispívat k hospodářskému zotavení ze současné krize a vést cestu pro ambiciózní globální rámec na ochranu biologické rozmanitosti kolem planety. “

Další kroky

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořily tyto dvě strategie a její závazky. Všichni občané a zúčastněné strany tak vyzýváme, aby se zapojili do široké veřejné debaty.

Pozadí

Zelená dohoda pro Evropu, předložená Komisí von der Leyen dne 11. prosince 2019, stanovuje ambiciózní plán směřující ke klimaticky neutrální oběhové ekonomice, kde je hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů.

Evropský ekologický obchod je podpořen ambiciózním cílem zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti změnou našich potravinových systémů, lesů, půdy, vody a moře, jakož i energetických, městských a průmyslových systémů. Zdůrazňuje také zásadní význam společného řešení změny klimatu a biologické rozmanitosti. 

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884