Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Stanovy ECU….

STANOVY UNIE EVROPSKÝCH SPOTŘEBITELŮ (ECU)

 Článek 1. Ústavy, sídlo, trvání a základní principy

Evropská unie spotřebitelů (ECU) je tímto založena a je dále označována jako „ECU“.

ECU je nezávislá na vládě, podnikání a vlivu politických stran (nepolitická, nezisková a nevládní organizace).

ECU jedná podle zásad uvedených v Evropské ústavě, v ústavách evropských zemí Unie, článku 153 Amsterodamské smlouvy a Charty základních práv Evropské unie a podle lidských práv.

ECU je nezisková organizace.

ECU má sídlo registrované v Belgii, v Bruselu, se sekundární kanceláří v Turíně na čísle 25 Via Pedrotti.

ECU má pravomoc rozhodovat o otevření jedné nebo více poboček v jakémkoliv státě Evropské unie.

Doba trvání ECU je neomezená.

 

Článek 2. Cíle a zaměření

ECU sleduje cíle sociální solidarity a obrany práv spotřebitelů a uživatelů na národní a evropské úrovni, a to v souladu s principy založení.

ECU dosahuje svých cílů pomocí výzkumu, analýzy a legislativní podpory; právní pomoc občanům, členům a institucím jednotlivých států a Evropské unie.

ECU brání a chrání spotřebitele ve všech jejich oblastech zájmu, to znamená zejména v těchto okruzích: potraviny, zdraví, prostředí, obchod, výroba, investice a úspory, základní veřejné služby, zdanění, transparentnost, účinnost sociálního bydlení, energie, mezinárodní obchod, digitální ekonomika, účinnost a nestrannost veřejné správy.

ECU má v úmyslu zejména: reprezentovat skutečné zájmy spotřebitelů a uživatelů, ustanovením sebe sama jako prostředníka v navrhovaných opatřeních vůči institucím, ekonomickým, sociálním, politickým silám a investičním společnostem, které působí ve spotřebitelském sektoru nebo v sektoru poskytování služeb; chránit spotřebitele a uživatele, a to i u soudu, zejména ohledně uplatňování na evropské úrovni, s usilováním o vytvoření konkurenceschopného trhu zboží a služeb, a zároveň pomocí informací a vzdělávání vytvořit racionální a udržitelnou strukturu jejich spotřeby; podporovat akce podporující evropská označení a jiné iniciativy, které usilují o zajištění kvality a bezpečnosti výrobků a služeb; podporovat a propagovat schůzky, konference, diskuse, školení, stejně jako spravovat všechny druhy publikací a jakékoliv aktivity daného žánru, včetně televize a rádia, se zvláštním zřetelem na všechny problémy spojené s jejími vlastními institucionálními konci, a kromě podpory webových stránek pro výměnu informací mezi členy, používat internet také jako přenosové médium. Dále také používat nové technologie, a to nejen k přenosu myšlenek, ale rovněž k přímé účasti členů na schůzkách.

Podporovat ochranu zdraví, potravinářské a civilní bezpečnosti, úspor, drobných investorů, energetických úspor, občanských lidských práv, nestrannosti, transparentnosti, efektivity a účinnosti veřejných správ, kvality výdajů a příjmů rodin a spotřebitelů. Podporovat formy sociální solidarity, a to i prostřednictvím fondů, dále také vzájemných systémů, úmluv a dohod, s cílem uspokojit primární a životně důležité potřeby a soutěžit o vytvoření autentické hospodářské demokracie.

ECU tedy hodlá stimulovat a spravovat legislativní činnost na regionální, národní i mezinárodní úrovni, s cílem dosáhnout regulace, která nejlépe chrání zájmy spotřebitelů a uživatelů. Toho chce dosáhnout pomocí poskytování informací, propagací a vzděláváním spotřebitelů o jejich základních právech.

ZÁKLADNÍM RYSEM ECU JE PODPORA AKTIVNÍ ÚČASTI SPOTŘEBITELŮ A ČLENŮ V RÁMCI INICIATIV PRO ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁRUK A NOVÝCH PRÁV NA OBRANU SPOTŘEBITELŮ

 

Článek 3. Členové

Členové se dělí na řádné členy a přidružené členy. Řádní členové mají hlasovací právo.

Řádní členové ECU jsou spotřebitelské organizace ze států v rámci EU, které pracují na místní, regionální či národní úrovni, ať už jako právnické osoby nebo sdružení právnických osob, a to podle zákonů a pravidel platných v zemi jejich původu, v souladu s článkem 2 těchto stanov, v souladu s cíli, jež ECU sleduje. Dále zaplatili členský poplatek a vyhovují předpisům přijatých statutárními orgány ECU.

O členství nových a přidružených členů rozhoduje výkonná rada, na návrh předsedy.

Kromě toho jsou organizace, které se zúčastnili Ústavodárného shromáždění ECU, považovány za zakládající členy.

Závazky společníků jsou omezené.

 

Článek 4. Práva a povinnosti členů

Všichni členové se účastní činností ECU, a to zejména pomocí online a offline komunikačních prostředků, v souladu s předpisy přijatými statutárními orgány ECU a jejich využitím.

ECU má konkrétní úkol umožnit přímou účast všech členů, a to prostřednictvím nových komunikačních technologií a webu.

Všichni členové jsou způsobilí v manažerských a správních orgánech, s rozhodnutími přijatými valným shromážděním.

Účast na shromáždění je zaručena propagací pozvánek na shromáždění, ať už v tištěné nebo elektronické podobě, prostřednictvím internetu nebo e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

Činnosti, které členové pro ECU vykonávají, jim v žádném případě nedávají právo na žádnou kompenzaci odpovídající hospodářskému charakteru.

Členové musí dodržovat tyto stanovy, jejich vnitřní předpisy, jejich předpisy v rámci sociálních orgánů a plnění úkolů, které jim byly přiděleny ECU.

Členové jsou povinni zaplatit roční poplatek.

 

Článek 5. Ztráta členství, změny pozice, paternalistická práva

Status společníka je ztracen písemnou rezignací, neschopnosti platit členský poplatek, zánikem nebo nedodržováním současných předpisů.

Člen může být odvolán, pokud nesplňuje závazky vyplývající z těchto stanov nebo pokud jakýmkoli způsobem poškozuje zájmy ECU, nebo pokud provádí činnosti, které jsou neslučitelné s cíli ECU.

Zánik musí být ustanoven prostou většinou valného shromáždění, podle návrhu výkonné rady.

Členové, kteří ukončili své členství v ECU nemohou požadovat vrácení již zaplacených příspěvků a musí vrátit starší příspěvky. Členové nemají jiné právo na majetek ECU. V případě rozpuštění ECU bude majetek převeden na neziskové organizace evropských spotřebitelů, které mají nejlépe stejné záměry či stanovy.

 

Článek 6. Majetek a hospodaření

Majetek ECU se skládá z:

 1. Osobního majetku a nemovitostí, které se stanou majetkem ECU
 2. Možných vyhrazených fondů zřízených z přebytku účetní rozvahy
 3. Darů, zásob a dědictví přijatých výkonnou radou

Příjmy ECU jsou:

 1. Z členských poplatků
 2. Z výtěžků organizace z projevů nebo z účastí na takových projevech
 3. Z dobrovolných příspěvků od členů ECU
 4. Z dotací přijatých od členů ECU
 5. Z dotací od evropských institucí nebo členských států
 6. Z částek od jiných nevládních organizací nebo neziskových organizací přijatých výkonnou radou
 7. Z jakýchkoliv dalších legálních a etických příspěvků

Žádný člen nemá právo na majetek ECU. Majetek ECU se rovněž skládá z hmotných statků a nehmotného majetku, ať registrovaného nebo zakoupeného.

Rozpočtový rok končí 31. prosince každého roku.

Účetní uzávěrka předchozího roku a rozpočet následujícího roku bude připravovat výkonná rada, a to do 30. dubna každého roku.

 

Článek 7. Správní orgány

Správní orgány ECU jsou:

 • Valné shromáždění
 • Výkonná rada
 • Předseda
 • Místopředsedové
 • Generální tajemník
 • Pokladník
 • Výkonná rada auditorů
 • Úřad předsedy

 

Článek 8. Předseda

Předseda právně zastupuje ECU, a to ve vnitřních záležitostech, stejně jako ve vnějších a mezinárodních záležitostech vůči třetím stranám, i u soudu.

Předseda vykonává rozhodnutí ustanovená shromážděním členů a výkonné rady;

dohlíží a stará se o fungování ECU, provádí všechny ostatní funkce, které jsou mu v těchto stanovách svěřeny a které na něj byly přeneseny.

Předseda může delegovat několik funkcí, dočasně i trvale, na místopředsedu. V případě nepřítomnosti na sebe přebírá předsedovi funkce nejstarší místopředseda nebo v případě nepřítomnosti místopředsedy, na sebe přebírá funkce člen výkonné rady, jemuž byl konkrétní úkol předsedou svěřen.

V případě, že se organizace ocitne bez předsedy, ať už kvůli jeho odstoupení či úmrtí, svolají místopředsedové rychlé shromáždění (do šedesáti dnů). Pokud nebude ani jeden místopředseda přítomen, pak shromáždění svolá pověřený člen výkonné rady a v absolutní absenci každého delegáta shromáždění svolá nejstarší člen výkonné rady. Shromáždění se pak účastní zvolení nového předsedy, který zůstává ve funkci až do konce období původně plánovaného pro jeho předchůdce. Až do zvolení nového předsedy bude právní zastoupení ECU přeneseno na místopředsedu nebo, v případě nepřítomnosti, na nejstaršího člena shromáždění, který tuto povinnost příjme. Předseda na shromáždění navrhuje zvolení čestného předsedy.

Předseda může nominovat tajemníky rady, kteří s ním budou v jeho činnosti spolupracovat. Tajemníci rady jsou trvale přizváni k radě předsedy.

 

Článek 9. – Čestný předseda

ECU může, na základě návrhu od předsedy a schválení shromážděním, nominovat čestného předsedu s určitým postavením, který prostřednictvím svojí práce představuje další morální hodnoty a zkušenosti a přeje si podporovat práva spotřebitelů a ochranu základních lidských práv.

 

Článek 10. Úřad předsedy

Předsednictvo tvoří předseda, místopředsedové, generální tajemník a pokladník nominovaný výkonnou radou podle návrhu předsedy.

Předsednictvo monitoruje a koordinuje činnosti ECU a jejích oddělení.

Na jednání předsednictva mohou být pozvání i vedoucí oddělení, které předseda uzná za nezbytné k dosažení cílů ECU.

 

Článek 11. Generální tajemník a pokladník

Výkonná rada volí generálního tajemníka po návrhu předsedy. Stejně tak volí i pokladníka.

Generální tajemník spolupracuje s předsedou a místopředsedy při uskutečňování politických záležitostí, propagaci a realizaci každoročního programu podnětů a projektů.

Pokladník se stará o účetní systém a je garantem kontroly kompatibility mezi dostupnými příjmy a výdaji, proti účetnictví a správnosti správních aktů.

 

Článek 12 Výkonná rada auditorů

Vedení ECU je řízeno Výkonnou radou auditorů, složené ze tří členů zvolených výkonnou radou, a to na čtyři roky. Auditoři budou muset zajistit pravidelnou údržbu účetní operace, vypracovat zprávu o ročních rozpočtech a ověřit konzistenci fondů a existence hodnot a hodnosti společenského vlastnictví.

Výkonná rada volí svého předsedu, který zůstává v úřadu na čtyři roky.

 

Článek 13 Výkonná rada

ECU je spravována správní výkonnou radou, členové jsou voleni valným shromážděním a jsou v úřadu na čtyři roky.

V případě odstoupení nebo úmrtí člena rozhodne výkonná rada o jeho nástupci na příštím zasedání, s žádostí schválení příštího valného shromáždění.

Výkonná rada nominuje předsedu, místopředsedy, generálního tajemníka a pokladníka zevnitř.

Výkonná rada se schází vždy, když to předseda uzná za nezbytné nebo pokud to požadují nejméně dva z jejích členů nebo alespoň dvakrát ročně, aby navrhli výši poplatků a rozpočtu a aby valnému shromáždění předložili účetní rozvahu ke schválení.

Ověření platnosti rozhodnutí se řídí souhlasným hlasem většiny členů výkonné rady; v případě remízy převažuje hlas předsedy.

Zasedání výkonné rady musí být zaznamenána do příslušné knihy a podepsána předsedou a generálním tajemníkem.

Správní výkonná rada má absolutní moc v běžném i mimořádném řízení ECU.

Správní výkonná rada, podle návrhu pokladníka, zkompiluje rozpočty a rozvahu ECU, aby je předložila shromáždění ke schválení, jmenuje pracovníky a zaměstnance a určuje jejich plat.

Správní rada rozhoduje o shromáždění, schvaluje předsedovi operace a operace dalších orgánů společníků.

Projednává přijetí a vyloučení členů a sleduje dlouhodobé cíle dle článku 2 těchto stanov.

Přesněji řečeno správní výkonná rada:

– Rozvíjí a udržuje všechny vztahy s členy ECU a sděluje rozhodnutí i usnesení přijaté členy.

– Předkládá před shromáždění členů doporučení ohledně kroků, jež mají být provedeny za účelem dosažení cílů stanovených v článku 2 těchto stanov.

– Organizuje projevy o společných institucích podle mandátu obdrženého od shromáždění členů.

– Zveřejňuje rozhodnutí a opatření přijatá po každém zasedání shromáždění.

– Připravuje dokumenty ze všech schůzek zákonných orgánů, podporuje obchodní vztahy a uspořádává denní rozvrh schůzí shromáždění; má na starosti svolávání sociálních orgánů skrze jednoduchý dopis nebo e-mail či jiné elektronické prostředky; a svolává pracovní skupiny, ve kterých je uspořádán mandát, jejich složení a fungování

Správní výkonné radě předsedá předseda ECU: Je platně tvořena, pokud je přítomna minimálně polovina plus jeden člen rady a věc projednává většina zúčastněných.

Správní výkonná rada je v úřadu na pět let a její členové mohou být znovu zvolení.

Vnitřní politika je organizována správní výkonnou radou a předložena členům shromáždění ke schválení.

Stanovy ECU mohou být shromážděním členů upraveny, je-li k tomu vyzván výkonný ředitel.

 

Článek 14. Shromáždění

Shromáždění jsou běžná a mimořádná.

Jednání na valném shromáždění jsou platná pouze pokud je přítomna alespoň polovina řádných členů. Pokud není kvóra dosaženo, svolá se za stejným účelem druhé valné shromáždění, které má nárok učinit rozhodnutí v nezávislosti na tom, kolik řádných členů se ho zúčastní.

Shromáždění hlasuje v relativní většině zúčastněných členů (polovina plus jeden ze zúčastněných členů).

Členové jsou na shromáždění svoláváni předsedou alespoň jednou do roka, a to před 30. dubnem, prostřednictvím přímého písemného sdělení adresovaného každému členu, nebo zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo prostřednictvím jiného vhodného nástroje, který obsahuje agendu, nejméně 15 dnů před datem stanoveným pro setkání.

Členové mohou delegovat hlasovací právo na jiného člena, aby je zastupoval.

Každý zúčastněný člen může mít pouze jeden delegovaný hlas.

Shromáždění musí být svoláno na základě návrhu podepsaného nejméně třetinou členů.

Shromáždění musí být svoláno v registrované kanceláři či jinde, za předpokladu, že je to v jednom z členských států zastoupených v úřadující pozici ECU.

Všichni členové mají právo účasti na shromáždění podle ročního poplatku ECU.

Členové mohou být reprezentování jinými členy, i pokud jsou členy výkonné rady, s výjimkou rozhodování ohledně účetní rozvahy a rozhodování ohledně povinností poradců.

Shromáždění je nejvyšší orgán ECU a schvaluje rozpočet, účetní rozvahu a adresy ECU, obecné pokyny a jmenuje členy správní rady a výkonné rady auditorů. Spravuje úpravy ve výpisu z obchodního rejstříku, ve stanovách a v čemkoliv, co si žádá zákon nebo stanovy.

Shromáždění má následující konkrétní úkoly:

 • Určení strategií a obecné politiky ECU
 • Valné shromáždění schvaluje účetní rozvahy a plány rozpočtu, volí čestného předsedu, předsedu, místopředsedy, členy výkonné rady a rady auditorů, podle zákona předběžně kalkuluje a předvídá údaje ve stanovách
 • Schválení pracovního programu a určitých sklonů souvisejících se zájmy spotřebitelů
 • Volby statutárních orgánů, podle stanov naplánované na dobu tří let
 • Posoudit zrušení a likvidaci ECU

Shromáždění členů může upravit stanovy v přítomnosti dvou třetin členů ECU a s příznivou většinou hlasů, a to na prvním předvolání nebo s příznivou většinou hlasů členů přítomných a řádně zastoupených na shromáždění druhém, nehledě na to, kolik členů se zúčastní shromáždění.

 

Článek 15. Zánik

Rozpuštění ECU je rozhodnuto příznivým hlasováním kvalifikovanou většinou ¾ shromáždění členů, které jmenuje jednoho nebo více likvidátorů a rozhodne o postoupení majetku subjektům nebo sdružením s obdobnými cíli.

 

Článek 16. Spory

Všechny možné spory mezi členy, jimi a ECU nebo orgány ECU budou, ve všech případech povolených zákonem s výjimkou jiných jurisdikcí, podrobeny působnosti etické komise tvořené třemi lidmi určenými shromážděním. Ti je budou soudit ex bono et aequo bez formalit procedury. Cena bude bezvýhradná.

 

Článek 17. Bezpečnostní klauzule

Na všechno, co není upraveno těmito stanovami platí zákonná ustanovení. ECU je uznáno italským zákonem, ačkoliv je i evropské.

 

Článek. 18 Přechodná pravidla

Pro první kongresový mandát koliduje valné shromáždění s výkonnou radou a členové rady tajemníků jsou členy výkonné rady.

Zakládajícími členy a efektivní členové ECU musí potvrdit formální členství ECU do 60 dní ode dne, kdy byly tyto stanovy schváleny, jinak již nebudou pokládáni za členy ECU.

Zdroj: ECU