Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Škoda na vnesených věcech

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY NA VNESENÝCH VĚCECH

Právní úprava: § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Kdy je vzor vhodný?

Tento vzor se týká odpovědnosti provozovatelů ubytovacích zařízení za škodu na věcech, které ubytované osoby do provozu vnesly, nebo které tam byly pro ně vneseny. Za věci ubytovaných osob tak odpovídají hotely, noclehárny, ubytovny, turistické a horské chaty, penziony, studentské koleje a internáty atd. 

Nechali jste na pokoji v hotelu fotoaparát, odešli na večeři, a když jste se vrátili, tak byl pryč. Máte právo po hotelu požadovat náhradu škody.

Pozor: K tomu, aby vznikl předpoklad této odpovědnosti, musí být mezi ubytovacím zařízením a ubytovaným uzavřena smlouva o ubytování, z níž vyplývá závazek ubytovatele poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a závazek ubytovaného zaplatit za to dohodnutou cenu (§ 2326 NOZ).

Do jaké výše provozovatel odpovídá?

Občanský zákoník stanovuje výši maximální částky, do které provozovatel odpovídá na 100 násobek ceny za ubytování za 1 den (§2948 odst. 1 NOZ).

V případě, že se ukáže, že škodu způsobila osoba pracující v provozu (např. že fotoaparát odcizila pokojská), nese provozovatel odpovědnost za škodu v plné výši! (§ 2948 odst. 2 NOZ)

Pozor, přestože se provozovatel nemůže podle zákona své odpovědnosti jen tak jednoduše zprostit (např. ustanovením ve smlouvě o ubytování, nebo v ubytovacím řádu ubytovatele), nelze si představovat, že ubytovatel nese odpovědnost za všechny věci, které si do ubytování přinesete za každých okolností.

Odpovědný ubytovatel nebude, prokáže-li:

–          že by ke škodě došlo i jinak (typicky případy, kdy byla škoda způsobena živelnou katastrofou – hotelový pokoj byl při záplavách vyplaven)

–          že škodu způsobil ubytovaný sám nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází.

Povinnost k náhradě škody ubytovatelem se také nevztahuje na určité typy věcí, které jsou z náhrady vyloučeny, např. živá zvířata, nebo vozidla a věci ve vozidle ponechané.

Tip: Náhradou škody na vozidlech zaparkovaných v hlídaných garážích a podobných zařízeních se věnuje následující vzor:

Zprostit odpovědnosti se provozovatel může v případech, kdy vznik škody byl způsoben bez souvislosti s ubytováním a její zabránění bylo zcela mimo možnosti ubytovatele.

Počítejte však také s tím, že v soukromém právu platí určité zásady, např. že práva náležejí bdělým, a že každý má obecnou povinnost podle svých možností předcházet škodám na majetku, zdraví, či životním prostředí.

Stejně jako u odložených věcí, může i v tomto případě soud, z důvodů hodných zvláštního zřetele, náhradu škody přiměřeně snížit. Soudce zkoumá, jak ke škodě došlo. Pokud např. pokoj necháte otevřený, cenné věci neuložíte do sejfu, přestože je na pokoji k dispozici apod., přichází v úvahu i Vaše možná spoluodpovědnost, a s tím i snížení přiznané náhrady.

Kdy právo uplatit?

Právo uplatněte vždy bez zbytečného odkladu poté, co škodu zjistíte. Nejpozději byste měli právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy jste se o škodě museli dozvědět. Pokud tuto lhůtu nestihnete, může ubytovatel vznést námitku pozdního uplatnění, a vy byste o svůj nárok mohli přijít.

Vzor 32- Náhrada škody na vnesených věcech

Náhrada škody na vozidle zaparkovaném v hlídaných garážích, či na hlídaném parkovišti

Jak je uvedeno výše, je v rámci odpovědnosti ubytovatele za škodu na vnesených věcech vyloučena odpovědnost za vozidla, tedy např. i za jejich případnou krádež.

Na tu ale občanský zákoník pamatuje jinde. Jde totiž o odpovědnost za škodu na odložených věcech (§ 2945 NOZ).

To může být pro ubytovaného výhodnější varianta, protože pokud je rovněž provozovatelem hlídaného parkoviště, odpovídá dle § 2945, kde již není horní limitace náhrady škody podle ceny ubytování, ale odpovídá za skutečnou škodu § 2948.

TIP: Pod pojmem vozidlo můžeme zařadit jak motorové, tak i nemotorové dopravní prostředky, které slouží k přepravě osob z místa na místo – tedy automobily, motocykly, skútry, nebo koňské povozy.  U jízdních kol bude důležité, zda byly vneseny do ubytovacích prostor v souvislosti s ubytováním (zájezd na kolech), nebo zda půjde o aplikaci o odpovědnost za věci odložené. Zde je nutné situaci vždy posuzovat ad hoc.

Bližší informace se dozvíte na stránce věnované Škodě na odložených věcech zde.