Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Škoda na odložených věcech

ŠKODA NA ODLOŽENÝCH VĚCECH

S provozováním různých činností může být spojeno odkládání věcí spotřebitelem na k tomu určených místech. Věci, jako např. části oblečení, si odkládáme v restauraci, divadle, na bazéně, na masáži a mnoha dalších místech. V takovém případě ten, kdo danou činnost provozuje, odpovídá také za škodu na věcech, které uživatelé služby odložili na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Takovým místem, kde se věci obvykle odkládají, mohou být věšáky, skříňky či poličky k tomu určené atd.

Jednostranná prohlášení:

Spotřebitel se poměrně často může setkat s cedulkou hlásící: „Za odložené věci neručíme.“

Občanský zákoník stanoví, že odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Proto cedulky oznamující, že za odložené věci se neručí, nemohou zákonnou odpovědnost provozovatele omezit ani vyloučit!

Kdy škodu uplatnit? Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Pozor je potřeba právo uplatnit nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. (§ 2945 NOZ), jinak má provozovatel právo namítnout opožděné uplatnění práva.

Vzor – 31- Náhrada škody na odložených věcech

Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství.

Nejde ovšem o všechna parkoviště, garáže či jiné parkovací plochy, nýbrž jen o taková, která slouží k umístění dopravních prostředků s garancí jejich střežení ze strany provozovatele.

POZOR: Není důležité, jaký způsob střežení provozovatel zvolí, ani zda jej nakonec skutečně vykonává. Rozhodující je, zda služba hlídání byla nabídnuta a přijata (může to být stanoveno přímo ve smlouvě, nebo jinak např. konkludentně pouhým umístěním vozidla na určitém místě. Musí však být zřejmé, že doplňková služba spočívající v ostraze byla nabídnuta a přijata.) Hlídanými parkovišti tedy nejsou automaticky jakákoliv parkoviště, kde se umístění vozidla zpoplatňuje; pokud se s ostrahou nepočítá, je parkovné úplatou za pronájem parkovací plochy (takový poplatek  se může vybírat i pomocí mechanických prostředků (např. závorou umístěnou na vjezdu a výjezdu). Pouhá závora však není prvkem ostrahy vozidel, nýbrž součástí výběrného systému!