Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Změna dodavatele energií

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ

Právo na změnu dodavatele energií má každý zákazník, rozdíly jsou v tom, jak rychle a s jakými náklady tuto změnu v závislosti na obsahu smlouvy u původního dodavatele může realizovat.

1) Původní smlouva na dobu neurčitou

Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou je podle zákona tříměsíční (ve smlouvě může být sjednána i kratší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Výpovědní doba bývá zpravidla obsažena v obchodních podmínkách.

2) Smlouva na dobu určitou

Změnu dodavatele energií je třeba realizovat v určitém vymezeném časovém období. Prostudujte si podrobně obchodní podmínky u stávajícího dodavatele.

V případě, že oznámení o ukončení smlouvy není podáno včas, smlouva u stávajícího dodavatele se zpravidla automaticky prodlouží na další smluvní období!!!

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou zase bývá spojeno se sankčním poplatkem.

Zvláštní případy práva na odstoupení od smlouvy

1)V případě smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo na dálku

Spotřebitel může využít v případě smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo uzavřené na dálku také úpravy obsažené v občanském zákoníku s klasickou lhůtou 14 dní od uzavření smlouvy-vzor 17.

2) Odstoupení v případě zvýšení ceny (elektřiny/plynu) nebo změní-li se jiné smluvní podmínky

Spotřebiteli musí být oznámeno zvýšení ceny nebo změna smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Současně musí být poučen o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy-vzor 16 nejpozději však 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Jestliže zákazník nebyl řádně poučen, tak do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.


Zpracováno dle právního stavu platného k 1. 1. 2017

 

Změna dodavatele energií leták pdf