Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Změna dodavatele energií

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ

Právo na změnu dodavatele energií má každý zákazník, rozdíly jsou v tom, jak rychle a s jakými náklady tuto změnu v závislosti na obsahu smlouvy u původního dodavatele může realizovat.

1) Původní smlouva na dobu neurčitou

Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou je podle zákona tříměsíční (ve smlouvě může být sjednána i kratší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Výpovědní doba bývá zpravidla obsažena v obchodních podmínkách.

2) Smlouva na dobu určitou

Změnu dodavatele energií je třeba realizovat v určitém vymezeném časovém období. Prostudujte si podrobně obchodní podmínky u stávajícího dodavatele.

V případě, že oznámení o ukončení smlouvy není podáno včas, smlouva u stávajícího dodavatele se zpravidla automaticky prodlouží na další smluvní období!!!

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou zase bývá spojeno se sankčním poplatkem.

Zvláštní případy práva na odstoupení od smlouvy

1)V případě smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo na dálku

Spotřebitel může využít v případě smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo uzavřené na dálku také úpravy obsažené v občanském zákoníku s klasickou lhůtou 14 dní od uzavření smlouvy-Vzor 18.

2) Odstoupení v případě zvýšení ceny (elektřiny/plynu) nebo změní-li se jiné smluvní podmínky

Spotřebiteli musí být oznámeno zvýšení ceny nebo změna smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Současně musí být poučen o právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy-Vzor 17 nejpozději však 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Jestliže zákazník nebyl řádně poučen, tak do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi.

3) Výpověď smlouvy uzavřené při podomním prodeji ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek

Od 1. 1. 2016 platí, že pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory obchodníka s energiemi nebo distančním způsobem (např. u spotřebitele doma, telefonicky s následným doručením kurýrem nebo prostřednictvím pošty), má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výpověď  bez udání důvodu v těchto termínech:

  • 1829 občanského zákoníku – odstoupení do 14-ti dnů od podpisu smlouvy, postupuje se stejně jako u ostatních typů smluv (kupní smlouvy apod.)
  • 11a odst. 3 energetického zákona – výpověď do 15-ti dnů od zahájení dodávky podle ustanovení energetického zákona– výpovědní doba je 15 dnů a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi!!! Vzor 16

Obchodník s elektřinou povinen při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření. Tato povinnost mu vyplývá z tzv. Energetického zákona Vzor 15 Žádost o informace o smlouvě o dodávkách energií

Zpracováno dle právního stavu platného k 1. 1. 2017