Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odstoupení od úvěrové smlouvy

Odstoupení od úvěrové smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření

 

Úvěrovka s. r. o.
Horní konec 1, Dolní

IČ. 12345678

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu úvěrové společnosti):

 

Věc: Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Dobrý den,

dne …………………….. jsem se zástupcem Vaší společnosti panem ……………….. uzavřel smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru číslo …………………. Touto smlouvou mi jako dlužníkovi byly Vámi jako věřitelem poskytnuty finanční prostředky ve výši …………………. Kč.

Vzhledem k tomu, že jsem uzavřenou smlouvu shledal nevýhodnou, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 11, odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od výše uvedené smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru tímto odstupuji.

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení Vám zaplatím jistinu a úrok ve výši, na kterou by Vám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy bude jistina splacena, tedy v celkové částce …………..……,- Kč (slovy ……………………… korun českých). Částka bude zaslána na číslo účtu …………………., které máte pro tyto účely uvedené ve smlouvě a variabilním symbolem …………..

Současně Vás žádám o potvrzení splacení všech závazků vůči Vaší společnosti z výše uvedené úvěrové smlouvy ke dni ……………………..

 

………………………………………..
(vlastnoruční podpis)

 

……………………………….(Jméno a příjmení) ……………………………… (Adresa) ……………………………… (kontakt telefon, e-mail..)