Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odstoupení od úvěrové smlouvy

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dnů

 

Úvěrovka s. r. o.
Horní konec 1, Dolní

IČ. 12345678

(zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu úvěrové společnosti):

 

Věc: Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Dobrý den,

dne …………………….. jsem se zástupcem Vaší společnosti panem ……………….. uzavřel smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru číslo …………………. Touto smlouvou mi jako dlužníkovi byly Vámi jako věřitelem poskytnuty finanční prostředky ve výši …………………. Kč.

Vzhledem k tomu, že jsem uzavřenou smlouvu shledal nevýhodnou, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 11, odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od výše uvedené smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru tímto odstupuji.

Nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení Vám zaplatím jistinu a úrok ve výši, na kterou by Vám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy bude jistina splacena, tedy v celkové částce …………..……,- Kč (slovy ……………………… korun českých). Částka bude zaslána na číslo účtu …………………., které máte pro tyto účely uvedené ve smlouvě a variabilním symbolem …………..

Současně Vás žádám o potvrzení splacení všech závazků vůči Vaší společnosti z výše uvedené úvěrové smlouvy ke dni ……………………..

 

………………………………………..
(vlastnoruční podpis)

 

……………………………….(Jméno a příjmení) ……………………………… (Adresa) ……………………………… (kontakt telefon, e-mail..)