Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů-energie….

Odstoupení od smlouvy o dodávkách energií uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory do 14 dnů od uzavření smlouvy

 

Dodavatel:
Název/obchodní firma
Sídlo

 

Zákazník:
jméno a příjmení
datum narození
bydliště

 

Smlouva o sdružených službách dodávky:
číslo smlouvy
datum uzavření smlouvy

 

Odběrné místo:
adresa
číslo EAN (elektřina)
číslo EIC (plyn)

 

Odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku

Tímto odstupuji od Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (plynu) č. ……………., a to v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zároveň odvolávám plnou moc, kterou jsem vám udělil/a pro jednání s dosavadním dodavatelem elektřiny (plynu). Také odvolávám souhlas s vaším inkasem z mého SIPO.

Žádám vás o písemné potvrzení ukončení smlouvy.

 

V ……………… dne ……………

 

………………………………..

Vlastnoruční podpis