Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Podání podnětu na ČOI

Podnět České obchodní inspekci

Nejprve je potřeba zvolit inspektorát, kterému je potřeba podnět zaslat. Volíme podle toho, kde se nalézá sídlo společnosti nebo místo podnikání fyzické osoby, jíž se Vaše podání týká:

 

Česká obchodní inspekce

Kontakty na jednotlivé inspektoráty: http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/

 

Navrhovatel: Jméno a příjmení ……………………

dat. nar. …………………………

bytem ………………………………

další kontaktní údaje: e-mail, telefon apod. ………………………………….

 

V…………………………., dne ……………………………

Podnět ve věci porušení zákona o ochraně spotřebitele

 

Dobrý den,

dne ……………….. jsem v provozovně ………………………., IČ ……………………, v ulici ………….. v ……………… zakoupil ………….. (zboží).

Dne …………… jsem v téže provozovně zboží reklamoval, z důvodu ………………………  Prodejce mi při převzetí reklamace odmítl vystavit jakýkoliv doklad. V zákonem stanovené lhůtě 30 dnů jsem nebyl informován o vyřízení reklamace, a proto jsem se osobně dostavil do výše uvedené provozovny.

Prodávající mi vrátil reklamované zboží s tím, že reklamaci neuznává. Jako důvod uvedl, že mu reklamaci nevyřídil dodavatel. Opět mi odmítl vydat jakýkoliv písemný doklad.

V chování prodejce spatřuji porušení práv na ochranu spotřebitele zakotvených v občanském zákoníku a zákoně o ochraně spotřebitele.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám o prošetření možného porušení zákona ze strany prodejce. V souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádám o informování o výsledcích šetření.

 

S pozdravem

…………………………………… (vlastnoruční podpis)
Přílohy: kopie kupní smlouvy ze dne ……….. (daňový doklad)

obchodní podmínky dodavatele