Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Žádost o náhradu nákladů

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací

 

Prodejce s. r. o.
Horní konec 1, Dolní

IČ. 12345678

V………………………….., dne………………………

 

Věc: Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací

Vážení,

dne ……………………….. jsem ve Vaší provozovně v ……………………… zakoupil/a …………………………………(zboží), výrobní číslo…………… za ……… Kč (kupní cena).

Dne …………… jsem …………………..reklamoval/a z důvodu………………..

Reklamace byla dne ………… zamítnuta s odůvodněním ……………………………………

Jelikož jsem s tímto Vaším rozhodnutím nesouhlasila, obrátila jsem se na ……………………………………… s žádostí o vypracování znaleckého posudku …………..

Odborný znalecký posudek, potvrdil, že ………………………………………………………..

Z výše uvedeného důvodu došlo z Vaší strany o přehodnocení Vašeho rozhodnutí ohledně reklamace. Ta byla vyřízena dne …………………………….. (výměnou zboží za nové, odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny, poskytnutím slevy, opravou).

 

Na základě § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto žádám o uhrazení účelně vynaložených nákladů vynaložených na uplatnění reklamace, tedy nákladů na vypracování výše uvedeného znaleckého posudku a poštovních nákladů na zaslání zboží do ……………….., celkem ve výši ..…………………… Kč (viz přiložené doklady).

Uvedenou částku zašlete, prosím, na můj účet č. ……………………………. nebo složenkou na mou adresu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

……………………………….(Jméno a příjmení) ……………………………… (Adresa) ……………………………… (kontakt telefon, e-mail..)

 

Přílohy: Dokladů o zaplacení nákladů znaleckého posudku Kopie dokladu o zaplacení poštovného