Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Spotřebitelský úvěr

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Rozhodli jsme se půjčit si na nákup spotřebního zboží, auta nebo k financování služeb atd.

Která půjčka se považuje za spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. Spotřebitelským úvěrem je také hypotéka na bydlení, úvěr poskytovaný stavební spořitelnou, nebo krátkodobé půjčky poskytované zejména nebankovními subjekty a to včetně opravdu malých půjček poskytovaných v řádu tisíců Korun.

 Jak se pozná, která nabídka je výhodná?

Na trhu působí řada bankovních i nebankovních subjektů nabízejících spotřebitelské úvěry. Většina nabídek je postavena na výhodné úrokové sazbě, flexibilitě splácení, různých odměnách apod.

Potenciálnímu dlužníkovi se musí s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy dostat veškerých informací o nabízeném úvěru a ty mu musí být náležitě vysvětleny.

Tím podstatným údajem, který spotřebiteli umožní objektivní srovnání různých nabídek spotřebitelských úvěrů je sazba RPSN!

RPSN, nebo-li roční procentní sazba nákladů, totiž zohledňuje nejen úrokovou sazbu, ale právě také všechny podstatné výdaje spojené s úvěrem. Při srovnání těchto sazeb třeba zjistíte, že úvěr s nulovou úrokovou sazbou, za jehož sjednání zaplatíte vysoký poplatek, je ve skutečnosti mnohem dražší než úvěr s vyšší úrokovou sazbou bez tohoto poplatku. Věnovat dostatečný čas výběru vhodné nabídky se určitě vyplatí!!!

DOPORUČENÍ! Než podepíšeme smlouvu vždy se předem informujeme o všech poplatcích, které v souvislosti s čerpáním úvěru budeme muset uhradit. Jedná se např. o poplatky za sjednání úvěru, za vedení účtu, pojištění a různé sankční poplatky. Předejdeme tím možným nepříjemným překvapením.

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena písemně, jedno vyhotovení smlouvy musí být spotřebiteli předáno a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Pokud tyto povinnosti nejsou splněny, tak se sice nejedná o neplatnou smlouvu, ale spotřebitelský úvěr se pokládá od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy uveřejněné ČNB— aktuálně 0,05 % a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

 Čas na rozmyšlenou

Spotřebitel má právo od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavřeníVzor 19.  Odstoupit od smlouvy musí písemně a odstoupení musí věřiteli odeslat nejpozději poslední den lhůty.

Předčasné splacení úvěru

Úvěr můžeme zcela nebo zčásti kdykoliv předčasně splatit – Vzor 21.V takovém případě máme právo na odpovídající snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Je však potřeba počítat s tím, že si věřitel může naopak naúčtovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu v souvislosti s tím vzniknou. Jejich výše je však zákonem omezená.

Odstoupení od vázaného spotřebitelského úvěru

Často se stává, že spotřebitel uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru k financování nákupu určitého zboží např. na zboží zakoupené na předváděcí akci. Jestliže spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru!-Vzor 20 Opačně toto pravidlo neplatí!

Tato „vázaná smlouva o spotřebitelském úvěru tak zaniká automaticky a není potřeba od ní zvlášť odstupovat. O této skutečnosti je však spotřebitel povinen věřitele informovat. Nejlépe písemně s dodejkou.

Zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany věřitele nebo třetí osoby.

Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit věřiteli poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.

V případě sporu mezi spotřebitelem a  věřitelem se můžete obrátit na Finančního arbitra: Více na http://www.finarbitr.cz/cs/.

 

Spotřebitelský úvěr leták pdf