Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Smlouvy mimo obchodní prostory

SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY

Úpravu smluv takto uzavřených nalezneme v novém Občanském zákoníku v § 1820 a násl.

Nový občanský zákoník přinesl větší ochranu spotřebitele při nakupování mimo prostory, které jsou obvyklé pro podnikatelovo podnikání, to znamená např. při podomním prodeji, na předváděcích akcích, na ulici…

Nově se za takovou smlouvu považuje také smlouva, která je sice uzavřena v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, avšak k uzavření došlo bezprostředně poté, co byl spotřebitel osloven mimo tento prostor, např. pokud prodávající osloví, tzv. odchytne potenciálního zákazníka na ulici, pozve jej do prodejny, kde následně dojde k uzavření smlouvy.

Smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory jsou také smlouvy uzavřené během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.

Informace pro spotřebitele

Výrazným způsobem se rozšiřuje okruh informací, které podnikatel musí spotřebiteli předat (a to, jak před samotným uzavřením smlouvy, tak při jejím uzavření).

NOZ tak zajišťuje, aby spotřebitel před uzavřením smlouvy disponoval základními informacemi o podnikateli, ceně a povaze zboží, odpovědnosti za vady, o dodacích a platebních podmínkách, zálohách.

Spotřebitel pak musí obdržet zejména informace o právu na odstoupení od smlouvy. Obsahem tohoto poučení by měly být veškeré podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Spotřebitel musí od podnikatele obdržet také formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu má usnadnit výkon tohoto práva (NOZ § 1820).

Pokud není obsahem poučení také informace o tom, že spotřebitel nese v případě odstoupení náklady spojené s vrácením zboží, pak tyto náklady podnikatel spotřebiteli musí uhradit (NOZ § 1832 odst. 3).

Veškerá sdělení musejí být jasná a srozumitelná, tzn. musí jim pozorumět každý průměrně rozumný člověk (NOZ § 1811). To, zda veškeré informace spotřebitel obdržel, musí prokazovat podnikatel (NOZ § 1839)

Odstoupení od smlouvy

Stejně jako dosud tedy zákon umožňuje od takto uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy  (v případě, že se jedná o smlouvu kupní pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží) – § 1829 NOZ. Nově odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Spotřebitel může, ale nemusí využít formulář na odstoupení, který od podnikatele obdržel.

Vzor –  9 – Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Poučení

Podnikatel o právu na odstoupení od smlouvy musí spotřebitele náležitě poučit. Náležitým poučením je poučení písemnou formou, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, také v jiné textové podobě. Rozhodně tedy nestačí poučení ústní.

Pokud nebude prodávající informovat spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, lhůta k odstoupení se prodlužuje o rok, tedy na 1 rok a 14 dnů. Pokud podnikatel dodatečně splní svou informační povinnost, tak 14 denní lhůta pro odstoupení poběží ode dne, kdy spotřebitel obdrží toto poučení.

Důsledky nesprávného poučení spotřebitele o právu na odstoupení

Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy musí podnikatel spotřebitele informovat o podmínkách, lhůtě a postupech pro uplatnění tohoto práva, jakož i předat formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví Nařízení vlády 363/2013 Sb. ze dne 30. října 2013 o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Vzor 29 Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 1 rok a 14 dnů pro nedodržení informační povinnosti
o právu na odstoupení od smlouvy

Výjimky z práva na odstoupení

Odstoupit od smlouvy však nelze ve všech případech. Zákon počítá také s určitými výjimkami, které na druhou stranu chrání podnikatele před zneužitím tohoto práva ze strany spotřebitele.

Jedná se zejména o případy, kdy se jedná např. o:

– zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– zboží, které podléhá rychlé zkáze,

– zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– CD, pokud je porušen původní obal,

– koupi nemovitosti nebo nájem bytu,

– smlouvu o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

– ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

– smlouvu o přepravě osoby,

– smlouvu o zájezdu,

– zdravotní péči, sociální služby,

– koupi prostřednictvím prodejních automatů,

Atd.

Výjimky – § 1837, § 1840 NOZ).

Následky odstoupení od smlouvy

Spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy musí zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení, přičemž odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nákládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Podnikatel vrátí spotřebiteli zaplacené peněžní prostředky také do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem jakým peněžní prostředky přijal (jiný způsob může zvolit pouze se souhlasem spotřebitele, pokud mu tím nevzniknou dodatečné náklady). POZOR – Nemusí tak však učinit dříve, než obdrží zboží od spotřebitele nebo spotřebitel alespoň prokáže, že zboží odeslal. SPOTŘEBITEL MUSÍ ZBOŽÍ VRÁTIT JAKO PRVNÍ (§ 1832 NOZ).

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Předváděcí akce leták pdf