Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Smlouva o dílo

SMLOUVY O DÍLO, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nový občanský zákoník definuje dílo jako závazek zhotovitele provést něco-dílo na vlastní náklad a nebezpečí.

Co je dílo?

Dílem se rozumí zhotovení určité věci (pokud nespadá pod kupní smlouvu), údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.
Klasické případy – zhotovení šatů, brýlí, stavební práce apod.

POZOR! Dle NOZ se za kupní smlouvu vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit!

Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. (§ 2085 NOZ).

Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti.

Při určování zda se v případě zhotovení věci jedná o smlouvu o dílo nebo smlouvu kupní se tak posuzují dvě hlediska – hledisko práce a hledisko materiálu!

 Stavba

Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
Pozor na zvláštní úpravu u stavby (NOZ § 2629)kdy se nejzašší lhůta pro oznámení skrytých vad prodlužuje na 5 let od převzetí stavby.

Práva z vad – reklamace

Na rozdíl od ObčZ, který upravuje práva z vad odlišně u kupní smlouvy a smlouvy o dílo, NOZ u smlouvy o dílo, odkazuje, co se týče práv z vadného plnění i práv ze záruky na právní úpravu kupní smlouvy! V případě vad díla, tedy postupujeme stejně jako by se jednalo o kupní smlouvu.

NOZ počítá pouze se zárukou smluvní § 2619!!!

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění (pokud není poskytnuta smluvní záruka) zakládají pouze vady, které má dílo při předání, resp. při přechodu nebezpečí škody na objednatele. Po této době jen v případě, že vadu způsobil zhotovitel porušením povinnosti. (NOZ § 2617).

Co se týká nároků z vad díla, postupujeme stejně jako by se jednalo o kupní smlouvu.

Rozdíl je v tom, že objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli!

Objednatel musí oznámit vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou lez od předání díla. Jinak může zhotovitel namítnout opožděné uplatnění práva.

Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí – on je odpovědný profesionál, který musí například spotřebitele upozornit na to, pokud jsou pokyny spotřebitele, nebo jím dodaný materiál nevhodné § 2594 NOZ

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

 Stanovení ceny díla

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
Cena díla může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem.

cena určena pevnou částkou nebo odkazem na rozpočet

Jestliže byla cena sjednaná pevnou částkou (případně odkazem na rozpočet), nemůže ji žádná strana dodatečně měnit (§ 2620 odst. 1 NOZ).

Další možností je sjednání ceny z daného rozpočtu, ovšem s výhradou, že se nezaručuje úplnost rozpočtu nebo že je nezávazný. V tomto případě už je možné cenu navýšit, a to pokud se objeví činnosti nezahrnuté do rozpočtu proto, že se takové práce při sestavení rozpočtu nepředpokládaly.

Požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Dokončení díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, jestliže Vám zhotovitel předvede, že je plně funkční a připravené sloužit svému účelu. Dílo si můžete převzít s výhradami nebo bez výhrad.

POZOR! Pokud spotřebitel převezme dílo bez výhrad, tak mu soud nepřizná právo za zjevné vady díla. Výhradou se myslí, vytknutí vady. Spotřebitel musí tyto vady vytknout neprodleně při převzetí, jinak může zhotovitel namítat, že výhrady nebyly uplatněny včas a reklamaci neuzná.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník