Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Nekalé praktiky

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

Nekalé obchodní praktiky představují často pro spotřebitele velký problém. Někteří výrobci a dodavatelé využívají nedostatečné informovanosti spotřebitele a mnohdy se pohybují na hranici legality.

Co je to nekalá obchodní praktika?

Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a může podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

Nekalé praktiky jsou zákonem výslovně zakázány!!!

Je-li obchodní praktika zaměřena na tzv. zranitelné osoby -seniory, nemocné a jiné osoby, které jsou z důvodu své duševní nebo fyzické slabosti či věku zvlášť zranitelné, hodnotí se nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny, tedy přísněji.

Zákon na ochranu spotřebitelů rozděluje nekalé obchodní praktiky na klamavé a agresivní obchodní praktiky.

Jak poznám klamavé obchodní praktiky?

Obchodní praktika je klamavá, pokud:

 je při ní užit nepravdivý údaj nebo je použit údaj pravdivý, ale ten přesto může uvést spotřebitele v omyl,

 podnikatel zapomene uvést důležitý údaj nebo použije údaj nesrozumitelný,

 způsob prezentace výrobku (služby), včetně srovnávací reklamy vede k záměně s jinými výrobky (službami) a další praktiky, které jsou specifikované v zákoně na ochranu spotřebitele.

Jak poznám agresivní obchodní praktiky?

Prodejci svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršují možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Tyto praktiky se velmi často používají v rámci tzv. předváděcích akcí. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k jejímu načasování, místu a době trvání, způsobu jednání, jeho výhružnosti a urážlivosti. Prodejci často vědomě využívají nepříznivé situace spotřebitele (věk, zdravotní stav…) a vytvářejí nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele.

Nejpoužívanější nekalé obchodní praktiky:

1. Propagace výrobku, který vyvolá dojem, že byl vyroben určitým výrobcem (podobný obal, logo…)

2. Klamavá reklama: např. „Končíme! Výprodej všech zásob!“, přitom tomu tak není.

3. Nepravdivé tvrzení, že produkt může vyléčit nemoci, poruchu nebo tělesné postižení.

4. Ceny: „Gratulujeme! Vyhrál jste cenu“ – Vytváření klamného dojmu, že spotřebitel již vyhrál nebo vyhraje, popřípadě že vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, cenu nebo jinou obdobnou výhodu, ačkoli ve skutečnosti neexistuje žádná taková cena ani obdobná výhoda nebo pro získání ceny nebo jiné obdobné výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají výdaje.

5. Nepravdivé vytváření dojmu bezplatných nabídek

6. Prodej pod nátlakem: „Ano, můžete odejít poté, co vyřídíme všechny papíry“

Pokud se jako spotřebitel s nějakou nekalou obchodní praktikou setkáte, doporučujeme Vám, nahlásit ji České obchodní inspekci-vzor 11 či jinému příslušnému úřadu.


Zdroj: Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,

ve znění platném k 1. 7. 2014


Pozor na nekalé praktiky leták pdf