Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Nákup na dálku

NÁKUP NA DÁLKU – INTERNET, TELEFON

Pro uzavření kupní smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Takto můžeme k nákupu využít např. telefon nebo internet. Spotřebitel nemá možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet, může však získat zboží za zajímavější cenu a z pohodlí svého domova.

Úpravu smluv takto uzavřených nalezneme v novém Občanském zákoníku v § 1820 a násl.

Informace pro spotřebitele

Nový občanský zákoník výrazným způsobem rozšiřuje okruh informací, které podnikatel musí spotřebiteli předat (a to, jak před samotným uzavřením smlouvy, tak při jejím uzavření).

NOZ tak zajišťuje, aby spotřebitel před uzavřením smlouvy disponoval základními informacemi o podnikateli, ceně a povaze zboží, odpovědnosti za vady, o dodacích a platebních podmínkách, zálohách. České právní předpisy nařizují provozovatelům online obchodů na svých webových stránkách uvádět dále např. údaje o technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy, o možnostech opravování chyb, o jazycích ve kterých je možno uzavřít smlouvu a o kodexech chování, kterými je podnikatel vázán.

Velmi důležitými informacemi jsou informace o právu na odstoupení od smlouvy. Obsahem poučení by měly být veškeré podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Spotřebitel musí od podnikatele obdržet také formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu má usnadnit výkon tohoto práva (NOZ § 1820).

Veškerá sdělení musejí být jasná a srozumitelná, tzn. musí jim pozorumět každý průměrně rozumný člověk (NOZ § 1811). To, zda veškeré informace spotřebitel obdržel, musí prokazovat podnikatel (NOZ § 1839).

Odstoupení od smlouvy

Stejně jako dosud tedy zákon umožňuje od takto uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy-vzor 10 (v případě, že se jedná o smlouvu kupní pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží) – § 1829 NOZ. Nově odstoupení stačí ve 14 denní lhůtě odeslat. Spotřebitel může, ale nemusí využít formulář na odstoupení, který od podnikatele obdržel.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Podnikatel o právu na odstoupení od smlouvy musí spotřebitele náležitě poučit. Pokud nebude prodávající informovat spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, lhůta k odstoupení se prodlužuje o rok, tedy na 1 rok a 14 dnů. Pokud podnikatel dodatečně splní svou informační povinnost, tak 14 denní lhůta pro odstoupení poběží ode dne, kdy spotřebitel obdrží toto poučení.

Odstoupit od smlouvy však nelze ve všech případech. Zákon počítá také s určitými výjimkami, které na druhou stranu chrání podnikatele před zneužitím tohoto práva ze strany spotřebitele. Jde zejména o případy, kdy se jedná o:

– zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

– zboží, které podléhá rychlé zkáze,

– zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

– CD, pokud je porušen původní obal, noviny a časopisy,

– koupi nemovitosti nebo nájem bytu,

– smlouvu o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů),

– ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

– smlouvu o přepravě osoby,

– smlouvu o zájezdu,

– zdravotní péči, sociální služby,

– koupi prostřednictvím prodejních automatů,

Atd.

Všechny výjimky nalezneme v § 1837, § 1840 NOZ.

Právo na odstoupení od smlouvy má spotřebitel  i v případě, že si zboží objednané přes internet vyzvedne osobně v provozovně nebo jiném výdejním místě, rozhoduje totiž způsob uzavření smlouvy!

Následky odstoupení od smlouvy

Spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy musí zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení, přičemž odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nákládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží, které zákazník při odstoupení od smlouvy vrací, může být samozřejmě rozbalené a vyzkoušené, pokud však bude vrácené zboží poničeno, může prodávající uplatňovat nárok na náhradu způsobené škody.

Podnikatel vrátí spotřebiteli zaplacené peněžní prostředky také do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem jakým peněžní prostředky přijal (jiný způsob může zvolit pouze se souhlasem spotřebitele, pokud mu tím nevzniknou dodatečné náklady). POZOR – Nemusí tak však učinit dříve, než obdrží zboží od spotřebitele nebo spotřebitel alespoň prokáže, že zboží odeslal. Spotřebitel musí zboží vrátit jako první! (§ 1832 NOZ).

Při zákonném odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok také na vrácení poštovného a balného, které zaplatil při nákupu. Pokud prodávající nabízí různé způsoby doručení a spotřebitel při nákupu zvolí dražší variantu dopravy (např. z důvodu rychlosti – exprestní dodání, komfortu dodání – výnos do patra…) vrací podnikatel spotřebiteli pouze náklady do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě, že Vám prodávající náklady na dopravu nevrátí, můžete využít následující vzor – 25 Žádost o vrácení nákladů na dopravu v případě odstoupení od smlouvy

Naproti tomu náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy hradí na rozdíl od klasické reklamace kupující. Podnikatel je povinnen o tom spotřebitele v poučení informovat a pokud se jedná o zboží, které nelze vrátit klasickou poštovní cestou, musí předem spotřebitele informovat o skutečné či předpokládané výši těchto nákladů. Pokud v poučení tuto informaci spotřebitel nenajde, pak i tyto náklady musí podnikatel spotřebiteli uhradit (NOZ § 1832 odst. 3).

Smlouvy uzavírané přes telefon

Některé způsoby distančního uzavírání smlouvy neumožňují sdělovat předsmluvní informace v plném rozsahu, v takovém případě zákon stanovuje minimální rozsah informací, které musí spotřebitel před uzavřením smlouvy obdržet. Ostatní údaje poté podnikatel sdělí dodatečně v textové podobě nejpozději od doby plnění (NOZ § 1824)

Pokud se jedná o uzavíření smlouvy přes telefon, musí na začátku takového hovoru zaznít minimálně základní údaje o podnikateli a účel hovoru (NOZ § 1825).

Smlouvy o poskytování služeb uzavírané na dálku

Na dálku lze uzavírat také smlouvy o různém spektru služeb, mimo výše uvedené výjimky. Podnikatel může začít s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele! Spotřebitel musí být informován o tom, že v případě, že služby budou zcela poskytnuty pozbývá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů! Pokud budou poskytnuty částečně je spotřebitel povinnen uhradit podnikateli poměrnou část sjednané ceny (NOZ §1834, §1837).

Nákup na dálku s využitím úvěru

V případě, že spotřebitel využije svého práva a odstoupí od smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na případné smlouvy o úvěru či zápůjčce, prostřednictvím kterých měla být hrazena kupní cena a to i v případě, že poskytovatelem úvěru je třetí osoba (NOZ §1816). Poskytovatel úvěru nesmí vůči spotřebiteli z tohoto důvodu uplatnit žádné sankce.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

 

Nákup přes internet leták pdf