Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Uplatnění práva na náhradu škody

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY NE PŘEVZATÝCH VĚCECH

V případě, že od spotřebitele někdo převzal věc, která byla předmětem závazku, a věc byla poškozena nebo zničena, má poškozený právo na náhradu odpovídající škody. Typickými příklady může být škoda vzniklá na věci převzaté k opravě v rámci plnění smlouvy o dílo nebo věc předána k vyřízení reklamace…

Náhradu škody je potřeba uplatnit u toho, kdo věc převzal, aby byla předmětem jeho závazku (např. u zhotovitele). Pokud je škoda způsobena zaměstnancem podnikatele, odpovídá vždy podnikatel se kterým je smlouva, jejímž předmětem je poškozená věc, uzavřena.

Zhotovitel neodpovídá za vzniklou škodu jen tehdy, pokud by ke škodě došlo i jinak, tedy jestliže by ke škodě došlo, i kdyby věc nepřevzal. Takovouto výjimkou je tak např. zkáza věci, které se přirozeně kazí, pokud dodržel podmínky k jejímu skladování, apod. Ve všech ostatních případech zhotovitel za vzniklou škodu odpovídá, a to bez ohledu na zavinění (krádež třetí osobou).

Vzor 30 Uplatnění práva na náhradu škody na převzatých věcech