Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Předžalobní výzva

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA K PLNĚNÍ

V případě, že máte problém s vymáháním své pohledávky vůči svému dlužníku, veškeré pokusy o mimosoudní řešení selhaly a jedinou možností je vymáhání soudní cestou, nezapomeňte dlužníku zaslat tzv. předžalobní výzvu k plnění.

Podle občanského soudního řádu totiž žalobce, který měl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění. Pouze ve výjimečných případech může soud náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat i v případě, že ji nezašlete.

Je potřeba nejen jasně definovat o jaký dluh se jedná, a do kdy jej má dlužník splnit, ale je potřeba také dlužníka upozornit, že v případě, že plnit v uvedené lhůtě nebude, budete věc řešit soudní cestou, tedy podáním žaloby! Formulace upozornění může být např. následující:

„Pro případ, že by z Vaší strany nedošlo k dobrovolnému splnění výše uvedených povinností, považujte tuto výzvu za výzvu předžalobní ve smyslu ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Dovoluji si Vás upozornit, že v případě Vaší nečinnosti budu nucen/a postupovat k domožení se svých práv soudní cestou. V takovém případě budu požadovat též úroky z prodlení a náhradu nákladů soudního a případně též exekučního řízení.“