Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Povinné ručení

POVINNÉ RUČENÍ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které často označujeme jako „povinné ručení“, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb..

Povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:

a) dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,

b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zaniklo,

c) dnem vyřazení tuzemského vozidla z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení,

d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o odcizení vozidla,

e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,

f) výpovědí podle občanského zákoníku (§ 2807 NOZ)

  • 2807: Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

g) dohodou

h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.

Skutečnosti a – d jste povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu. K oznámení můžete využít následující vzory:

Vzor – 36 Oznámení o zániku pojistné smlouvy z důvodu vyřazení nebo likvidace vozidla

Vzor – 37 Oznámení o zániku pojistné smlouvy z důvodu změny vlastníka

Vzor – 38 Zániku pojistné smlouvy výpovědí ke konci pojistného období

Nezapomeňte po zániku pojištění odpovědnosti jste povinni bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána! Požádejte pojistitele o vydání potvrzení o vrácení zelené karty.

Pojistitel je povinen Vám na základě Vaší písemné žádosti vydat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu (náležitosti potvrzení stanoví ministerstvo vyhláškou). O takové potvrzení si můžete požádat také kdykoli v době trvání pojištění.

Jak je to se zaplaceným pojistným?

Zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Zbývající část zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit.

Pozor, nastala-li v době do zániku pojištění odpovědnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné do konce kalendářního měsíce. Povinnost zbývající část pojistného vrátit má ale pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit.