Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů

VZOR 28: PODNĚT ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: STÍŽNOST NA NEVYŽÁDANÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Podnět lze využít k podání stížnosti týkající se šíření obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

Vzor:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

V………………………dne…………………………..

Věc: Stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení

Podávám stížnost týkající se šíření obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a v této souvislosti uvádím následující:

Dne ……………… jsem obdržel/a prostřednictvím emailu, sms, fax (vyberte) obchodní sdělení – nabídku firmy ……………………………………………………………………….

Kopie nebo obsah sdělení:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přestože jsem dne …………………………….. odpověděl/a na adresu, z níž byly zprávy zasílány, že si již nadále nepřeji, aby mi tyto zprávy obsahující reklamu společnost zasílala, tak jejich zasílání pokračuje i nadále.

Předem děkuji za kladné vyřízení mého podnětu.

S pozdravem

……………………………………….
(vlastnoruční podpis)

Kontakt na stěžovatele:

Jméno a příjmení………………………………………………..

Adresa…………………………………………………………..

Tel., email………………………………………………………