Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Plná moc

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ JINOU OSOBOU

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.), umožňuje, aby jedna ze stran byla v ujednaném rozsahu zastupována jinou osobou. Osobu, která je takto zastupována, nazýváme zmocnitel. Osoba, která zastupuje, je nazývána zmocněncem.

Dohodou mezi stranami vzniká smluvní zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného ve stanoveném rozsahu. Vystavená plná moc poté slouží zejména jako doklad pro třetí osoby! Plná moc je jednostranné potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. 

TIP: Plnou moc je třeba odlišovat od dohody o zastoupení, která je zpravidla dvoustranným právním jednáním.

Využití institutu zplnomocnění může být řadě případů velmi praktické. Někdy nestíháme vyřídit určitou záležitost z časových důvodů, jindy zase zplnomocníme osobu, která se v dané věci orientuje lépe než my.

Při naší činnosti se poměrně často setkáváme např. s tím, že záležitosti určitého druhu řeší děti za své rodiče, kteří se z důvodu vysokého věku obávají některé záležitosti řešit, či si neví rady a pokud by řešení nepřevzal někdo jiný, pravděpodobně by svá práva z těchto důvodů i rezignovali.

Typickým příkladem může být např. komunikace s firmou, o které zúčastnění ví, že manipuluje se svými smluvními partnery, používá nekalé obch. praktiky apod., přičemž se zaměřuje právě na zranitelné skupiny spotřebitelů. V takovém případě, bývá vhodným řešením, pokud komunikaci převezme někdo z rodiny a smluvnímu partnerovi za tím účelem předloží písemnou plnou moc k řešení celé záležitosti.

Doporučujeme plnou moc udělovat v písemné formě. Stanoví-li tak právní předpis, tak i s úředně ověřenými podpisy.

Pozor: Nezřídka se stává, že spotřebiteli k podpisu předkládá plnou moc přímo prodejce. Někdy bývá takové zplnomocnění k určitým úkonům přímo součástí spotřebitelské smlouvy! Typickým příkladem mohou být smlouvy o dodávkách energií, či různé nepojmenované smlouvy, jejichž účelem je poskytování „energetického poradenství“, zapojení do aukce apod. Součástí takových smluv bývá nezřídka zplnomocnění obchodníka k takový úkonům jako je např. ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele, uzavření smlouvy s novým dodavatelem… Spotřebitelé by měli vždy důsledně zvážit, kdy, komu a k vyřizování jaké záležitosti plnou moc udělí!

Vzor – 23 Plná moc

Odvolání plné moci

Speciální plná moc zaniká zpravidla provedením úkonu, na který je omezena. Plná moc, která je udělena na časově omezenou dobu pak zaniká uplynutím času. Přes to se může někdy stát, že si budete přát plnou moc odvolat dřív. Co dělat pokud jste uzavřeli dohodu o zastoupení, resp. udělili jste plnou moc a chcete tento stav předčasně ukončit?

Zmocnění zaniká odvoláním plné moci. Odvolání plné moci činí zmocnitel, tedy ten, kdo ji udělil! Pozor: Dokud však není odvolání zmocněnci známé, není účinné, tedy právní úkony zmocněnce mají účinky, jako kdyby plná moc stále trvala. 

Vzor – 24 Odvolání plné moci

Pozn: Pokud chce zmocnění ukončit zmocněnec, tj. ten, kdo ji přijal, pak nehovoříme o odvolání plné moci, ale o výpovědi plné moci.