Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Valná hromada

VALNÁ HROMADA ECU 2018 V PAŘÍŽI

5.října 2018 proběhla v Paříži valná hromada věnovaná aktivitám ECU (European Consumer Union), které se účastnil i představitel Evropské komise.

Na valné hromadě ECU nejprve proběhlo představení všech přítomných organizací, včetně té naší, a to jmenovitě Consumer Union z Kypru, Indecosa z Francie, EEKE (Union of Working Consumers of Consumers of Greece), Federconsumatori z Itálie, Cittadinanza attiva z Itálie, IMPACT 2040 z Lotyšska, Lithuanian National Consumer Federation z Litvy, Association of Consumer Rights z Malty, Association of Consumer Organization in Slovakia ze Slovenska a FACUA ze Španělska. Také jsme mezi sebou přivítali nového člena, a to organizaci ze Srbska (Consumers‘ Center of Serbia). Všechny organizace krátce promluvily o tom, čím se zabývají a na co se specifikují. Rovněž předložili současnou největší problematiku, se kterou se ve svojí zemi momentálně zabývají.

Více prezident následně členům přednesl informace o novém projektu nazvaném ECUDEAL, který se bude zabývat spotřebitelskou problematikou, a to v rámci spotřebitelského programu Evropské unie 2014-2020 „Zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele, posílení jeho práv a jeho umístění v srdci vnitřního trhu, v rámci celkové strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tento projekt má přispět k těmto hlavním cílům:

  1. a) Bezpečnost: upevnit a zvýšit bezpečnost výrobků;
  2. b) Informovanost a vzdělávání spotřebitelů a podpora spotřebitelských organizací;
  3. c) Práva a náhrada: rozvíjení a posilování práv spotřebitelů;
  4. d) Prosazování: podporovat prosazování práv spotřebitelů.

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření rámcových partnerství, a to nejvýše tři roky (2019-2020-2021), s organizacemi spotřebitelů na úrovni Unie, které by mohly provádět hlavní činnosti v rámci programu pro spotřebitele. Vybraná organizace bude vyzvána k předložení zjednodušené žádosti pro každý rok s popisem pracovního plánu, kalendáře a rozpočtu.

Cíl výzvy odkazuje na „Informace a vzdělávání spotřebitelů a podpora spotřebitelských organizací“. Zejména grant bude souviset s balíčkem Nového obchodu pro spotřebitele a přinese dva návrhy směrnic zaměřených na: prosazování a modernizaci pravidel spotřebitelů EU, a reprezentativní žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Mezi prioritní oblasti patří zejména digitální jednotný trh, energetika, finanční služby, kruhová ekonomika a ekonomika spolupráce, náprava, posílení a zastoupení spotřebitelských organizací na úrovni státu.

Cíle programu ECUDEAL jsou posílit kapacitu spotřebitelských sdružení, aby zastupovali svůj zájem na směrnicích a návrhu prostřednictvím konzultačních mechanismů od začátku až dokonce.

Očekávané výsledky – schopnost analyzovat a reagovat na směrnice a návrhy zlepšení na evropské úrovni, schopnost vypracovat konzultace, stanoviska a doporučení zastupující zájmy spotřebitelů, které se upravují na národní a nadnárodní úrovni. Dále proaktivní strategie spotřebitelských organizací, připravená, sdílená a uplatňovaná. Rovněž se očekává, že nové spotřebitelské organizace otevřou dialog a vstoupí do sítě. Dále také mechanismus konzultací zavedených a fungujících na národní úrovni (nejméně 15 zemí) a na nadnárodní úrovni, založení zájmové skupiny a započetí dialogu s nadnárodními institucemi, návrhy spotřebitelů budou předkládány Evropskému parlamentu a provozním agenturám. Činnosti spotřebitelských organizací budou známy všem příslušným zúčastněným stranám, jako jsou spotřebitelé, organizace občanské společnosti, instituce na národní a nadnárodní úrovni. Pro komunikace bude určena platforma spotřebitelských organizací.

Aktivity tohoto projektu budou následující:

  • Školení (identifikace vzdělávacích potřeb a příležitostí v rámci jednotlivých států, identifikace dobrých praktik školení a know-how relevantních pro celé sdružení asociací, příprava metodiky školení a materiálů, školení školitelů a školení na místní úrovni)
    • Školení bude pracovat na silných a slabých bodech spotřebitelských sdružení na vnitrostátní a nadnárodní úrovni, s porozuměním příslušných směrnic a návrhů, s konzultačními kapacitami a mechanismy, které připraví půdu pro lepší jednání s institucemi a zlepšení zastoupení spotřebitelských organizací
  • Vytváření sítí (cílem je vytvořit a uplatňovat proaktivní strategii umožňující sdílet osvědčené postupy a znalosti mezi spolupracovníky, zvýšit a zhodnotit zkušenosti, stanovit a sledovat společné cíle a aktivity, včetně nových sdružení)
  • Konzultace a vypracovávání stanovisek a doporučení na národní a na úrovni EU (pro informování spotřebitelů o návrzích směrnic týkajících se jejich práv, jakož i pro vypracovávání stanovisek a přípravu doporučení, které budou řešeny v národních a nadnárodních institucích, budou uspořádány konkrétní akce)
  • Komunikace a šíření (cílem této činnosti je zvýšit viditelnost práce ECU na místní a evropské úrovni, a to prostřednictvím kampaní zaměřených na média a internet)

Poté promluvil zástupce z Evropské komise, který zúčastněným nastínil, jakou problematikou se v současné době v komisi zabývají a následně odpovídal na otázky v rámci diskuze o spotřebitelské problematice.

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.