Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Námitky proti vyúčtování

NÁMITKY PROTI VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S BYDLENÍM

Nesouhlasíte s obsahem vyúčtování, které jste obdrželi? Jako příjemce služeb máte právo podat poskytovateli služeb do 30 dnů od obdržení vyúčtování námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Poskytovatel je povinen tyto Vaše námitky do 30 dnů od doručení vyřídit.

V případě, že ze strany poskytovatele nedojde k vyřízení námitek, máte jako příjemce služeb právo po něm požadovat zaplacení pokuty, a to buď v již sjednané výši, popř. ve výši nepřesahující 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Vaše námitky/reklamaci by primárně měla řešit osoba odpovědná za správu domu nebo správce bytového domu v případě přenesení dílčího výkonu správy na třetí osobu, anebo přímo firma, která provedla rozúčtování nákladů, zejména jde-li o reklamaci související s rozdělením nákladů na teplo, teplou či studenou vodu.

Vzor 43 Námitky proti vyúčtování služeb spojených s bydlením