Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Náhrada škody způsobená vadou výrobku

NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÁ VADOU VÝROBKU

Aktuálně je odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku upravena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. – § 2939 – § 2943).

NOZ prakticky beze změny převzal původní ustanovení ze zákona č. 59/1998 Sb. ve znění zákona č. 209/2000 Sb. Při bližším porovnání obou právních úprav lze ale narazit na určité odlišnosti. Tyto odlišnosti vznikly především tím, že nový občanský zákoník v některých případech používá poněkud jinou terminologii, ale je nutné vycházet z předpokladu, že autoři nového občanského zákoníku nechtěli (a v zásadě ani nemohli) pravidla a principy závazné směrnice EHS nijak měnit nebo omezovat.

Výrobek je ve smyslu § 2939 považován za vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době

VZOR 33 Náhrada škody způsobená vadou výrobku

Právo na náhradu škody podle zákona zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný výrobek, který škodu způsobil.

V současné době se tak na českém trhu pohybují celkem čtyři kategorie výrobků:

  • výrobky uvedené na trh před 1. červnem 1998, na které se nevztahuje ani původní právní úprava a ani nový občanský zákoník,
  • výrobky uvedené na trh v období od 1. června 1998 do 31. srpna 2000, na které se vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. v původním znění,
  • výrobky uvedené na trh od 1. září 2000 do 31. prosince 2013, na které se vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. ve znění zákona č. 209/2000 Sb. (včetně prvotních zemědělských výrobků), a konečně,
  • výrobky uvedené na trh od 1. ledna 2014, na které se vztahuje výhradně nový občanský zákoník.

Jedná se o objektivní odpovědnost výrobce respektive dovozce.

Škoda způsobená vadou výrobku může být jak materiálního, tak nemateriálního charakteru, včetně škody na zdraví a životě.

POZOR: Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku 500 eur!

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se výrobce, resp. dovozce může za určitých okolností i zprostit. Např. pokud lze důvodně předpokládat, že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo že vada vznikla až později atd.

Právo poškozeného domáhat se náhrady škody způsobené vadou výrobku se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo s přihlédnutím k okolnostem se mohl dozvědět o škodě, vadě výrobku a o totožnosti výrobce či dovozce.