Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Kvitance

KVITANCE (POTVRZENÍ O ÚHRADĚ DLUHU)

Každý se čas od času ocitne v situaci, kdy plní svůj závazek (např. v rámci úhrady dluhu předává svému věřiteli hotovost) a rád by měl v ruce důkaz, že svůj dluh splnil. A je to logické. Pokud by v budoucnu nastal spor o to, zda byl dluh splněn či nikoliv, musí dlužník prokázat, že dluh řádně uhradil. Právě v tu chvíli se dlužníkovi hodí tzv. kvitance, neboli potvrzení věřitele dlužníkovi, že dluh splnil. Pokud takovou kvitanci podepsanou věřitelem dlužník předloží, jeho postavení se radikálně mění, a tím kdo bude muset prokazovat, že dluh splněn nebyl, bude věřitel. Prokazování, že se něco nestalo, je však v praxi velmi obtížné.

Co by taková kvitance měla obsahovat, stanoví přímo zákon (Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). Nezapomeňte na:

–          Jména (věřitele a dlužníka) – (tip: aby se předešlo možným nesrovnalostem u FO doplňte data narození a u PO jejich IČO a sídlo)

–          předmět plnění (musí být zřejmé, jaký dluh dlužník věřiteli splnil),

–          místo a čas splnění dluhu.

Pokud věřitel odmítne vydat kvitanci, může dlužník své plnění odepřít. Věřitel má tedy povinnost kvitanci vydat. Také on by však měl ve svém vlastním zájmu postupovat velmi obezřetně!

Může se stát, že to budete vy v postavení věřitele, který kvitanci podepisuje. Pak pozor na možné záludnosti!

Občanský zákoník stanoví vyvratitelné domněnky, jako:

  • Byla-li vydána kvitance na jistinu dluhu, má se za to, že dlužník splnil také příslušenství pohledávky, to jest např. zákonný nebo smluvní úrok z prodlení. Předpokládá se tedy, že došlo také k uhrazení veškerých úroků, úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Výše uvedené se netýká smluvní pokuty, která není příslušenstvím pohledávky.
  • Pokud dlužník bude mít od věřitele kvitanci na později splatné plnění z téhož důvodu, má se za to, že splnil také to, co bylo splatné dříve. Co to v praxi znamená? Představte si, že jste pronajímatel, a Váš nájemník Vám dluží nájem za leden a únor, ale přinese nájem za měsíc březen. Vy mu vystavíte kvitanci na zaplacení dluhu za měsíc březen. Důsledkem bude, že se předpokládá, Vám dlužník zaplatil za březnový nájem, ale zároveň také, že nemá žádný dluh na nájemném za předchozí měsíce.

Vzor – 40 Kvitance

Doporučujeme v kvitanci uvádět co nejvíce informací ohledně splněného dluhu a zbývajících dluhů, které dlužníkem nebyly uhrazeny, zejména uvést výslovně jaký dluh dlužník splnil, zda věřitel má za dlužníkem ještě pohledávku na zaplacení příslušenství jistiny dluhu a/nebo dříve splatných dluhů za poskytování opakovaného plnění.