Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČIZP

Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267
190 00 Praha

 Telefon: +420 222 860 111
Fax: +420 283 892 662
Email: Public@cizp.cz
www: www.cizp.cz

Působnosti a kompetence České inspekce životního prostředí vycházejí z tzv. složkových zákonů pěti hlavních složek ochrany životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství a nově též ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění – IPPC.
V rámci své činnosti ČIŽP dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí, zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce, ukládá opatření k odstranění a nápravě zjištěných nedostatků, provádí kontrolu uložených opatření, omezuje nebo zastavuje škodlivou činnost právnických nebo fyzických osob, ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za prokázané porušení stanovených povinností v oblasti životního prostředí, ukládá některé další povinnosti původcům odpadů ( poplatky za ukládání odpadů apod.), vydává rozhodnutí ke starým ekologickým škodám, odebírá nedovoleně držené nebo získané jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a druhů chráněných mezinárodními úmluvami.
Kromě správní činnosti ČIŽP dále zpracovává stanoviska, posudky a vyjádření pro rozhodnutí jiných orgánů státní správy, podílí se na řešení havárií, zejména v ochraně vod, řeší stížnosti, podání, oznámení a podměty občanů, právnických osob i jiných orgánů státní správy.