Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: VÝSLEDKY KONTROL JAKOSTI POHONNÝCH HMOT V ROCE 2018

Česká obchodní inspekce průběžně sleduje kvalitu jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé ČR. V závěrečné zprávě předkládá výsledky kontrol monitoringu jakosti pohonných hmot za rok 2018. Z celkového počtu 2 645 odebraných a kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků. V 19 případech se jednalo o automobilové benzíny a v 9 případech o motorovou naftu. V průběhu minulého roku uložila zákaz prodeje na 104 582,34 l pohonných hmot v hodnotě 3 477 867,60 Kč.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje jakost pohonných hmot na území České republiky (podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, včetně prováděcího právního předpisu – vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci). Subjekty kontrol jsou čerpací stanice pohonných hmot na území České republiky.

Kontroly a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanol (E85) jsou prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Výsledky kontrol za rok 2018

Z celkového počtu 2 645 odebraných a kontrolovaných vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 28 vzorků, což představuje 1,1 %. Oproti roku 2017, kdy z celkového počtu 2 670 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 26 vzorků tj. 1,0 %., došlo v roce 2018 k mírnému zhoršení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2017 bylo v roce 2018 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (z 0,9 % na 0,7 %) a u vzorků LPG (z 0,3 % na 0,0 %). Výrazné zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků Ethanolu E85 (z 9,1 % na 0,0 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 1,2 % na 1,9 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG, LPG pro pohon a Ethanolu E 85 (0,0 %).

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden –   prosinec 2018
Druh paliva Odebrané vzorky v % Nevyhovující vzorky % z druhu paliva
Automobilové benziny 1 005 38,0 19 1,9
Motorové nafty 1290 48,8 9 0,7
Směsné palivo 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0
LPG 300 11,3 0 0,0
CNG 40 1,5 0 0,0
Ethanol E85 10 0,4 0 0,0
Celkem 2645 100 28 1,1

 

Automobilové benziny

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 005 vzorků automobilových benzínů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 19 vzorků. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

Jakostní ukazatel Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
obsah kyslíku (výpočtem) 2 0,2
destilace – konec destilace 1 0,1
tlak par 9 0,9
oktanové číslo měřené výzkumnou metodou 6 0,6
oktanové číslo měřené motorovou metodou 6 0,6
oxidační stabilita 1 0,1

 

Zbývajících 986 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1: 2018 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorová nafta

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 290 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 9 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nejčastějšími nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

Jakostní ukazatel Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu
bod vzplanutí 6 0,5
síra 2 0,2
filtrovatelnost 1 0,1

 

Zbývajících 1 281 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky
a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, se v roce 2018 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat. Z tohoto důvodu bylo odebráno o 90 vzorků motorové nafty více, než stanoví vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Všechny odebrané a kontrolované vzorky LPG pro pohon vyhověly požadavkům stanoveným v ČSN EN 589+A1: 2012 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 – Motorová paliva – Stlačený zemní plyn – Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85

V roce 2018 bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků pohonné hmoty Ethanol E85. Všechny odebrané a kontrolované vzorky vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293: 2011 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách palivech

V průběhu roku 2018 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 290 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v tomto druhu motorového paliva.

Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 005 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2018 v deseti případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (§ 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů). Opatření bylo vydáno na:

  • 7 019,14 l motorové nafty v hodnotě  215 104,46 Kč,
  • 97 563,20 l automobilových benzinů v hodnotě 3 262 763,14 Kč,

Vše v celkovém množství 104 582,34 l pohonných hmot a celkové hodnotě 3 477 867,60 Kč.

Zdroj: ČOI