Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI VYHODNOTILA KONTROLY DĚTSKÝCH CHŮVIČEK

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dětské chůvičky, které jsou pro některé rodiče nepostradatelnou součástí domácností s malými dětmi. Dětské chůvičky musí splňovat především technické parametry tak, aby byly pro uživatele funkční a bezpečné. Česká obchodní inspekce uskutečnila v této oblasti celkem 14 kontrol výrobků u 12 subjektů, pochybení zjistila u 5 z nich.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 16. července do 30. listopadu 2018 celkem u 12 hospodářských subjektů kontroly 14 dětských chůviček. Cílem akce bylo ověření, zda dětské chůvičky splňují technické požadavky dané českými zákony a nařízeními a předpisy EU. Kontrolovanými výrobky byly dětské chůvičky, popřípadě i nabíječky dětských chůviček, které byly součástí balení výrobku. Kontrola výrobků byla zaměřena na značení výrobků, jejich průvodní dokumentaci (EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny, návody k použití), označení CE, podklady k ověření shody a technická dokumentace a dále na měření vysílacích frekvencí, které bylo provedeno ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. U všech 14 kontrolovaných výrobků bylo zjištěno, že označení předepsanými technickými údaji je v souladu s právními předpisy, včetně stanoveného označení CE. Rovněž byly k výrobkům přiloženy dostačující informace o způsobu použití, bezpečnostní upozornění a EU prohlášení o shodě. Přesto u 5 distributorů zjistila porušení právních předpisů.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila u dvou subjektů a dvou typů výrobků porušení příslušných nařízení vlády. V jenom případě chyběl návod a bezpečnostní upozornění v českém jazyce a ve druhém případě chybělo EU prohlášení o shodě. Dva kontrolované subjekty porušily zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy spotřebitelům nesprávně účtovaly a nevydaly úplný doklad o zakoupení výrobku. Jeden subjekt neposkytl dozorovému orgánu potřebnou součinnost pro výkon kontroly a bude s ním zahájeno správní řízení.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce za výše zjištěná porušení právních přepisů uložila ve 3 případech pokuty v celkové hodnotě 6 000 Kč a v 1 případě bude zahájeno správní řízení. Dále uložila v 7 případech termínovaná opatření ve formě doložení dokumentace nebo nabývacích dokladů a poskytnutí součinnosti. V 6 případech byla opatření splněna v termínu.

__________________________________________________________________________________

Požadavky na dětské chůvičky dané nařízeními vlády a zákony ČR:

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Zdroj: ČOI