Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: JAKOSTNÍM NORMÁM VYHOVĚL V KVĚTNU JEDEN VZOREK PHM

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci květnu odběr 221 vzorků pohonných hmot na celém území ČR. Jakostním požadavkům nevyhověl pouze jeden vzorek automobilového benzinu.

Česká obchodní inspekce provádí pravidelný monitoring a sledování kvality pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. V měsíci květnu 2017 odebrala 221 vzorků pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85). Stanovené jakostní požadavky příslušné technické normy nesplnil 1 vzorek automobilového benzinu, což představuje 0,5% nevyhovujících vzorků.

V tomto případě uložila Česká obchodní inspekce zákaz prodeje na 3 063,73 litrů automobilového benzinu BA 91 Special v hodnotě 95 588, 38 Kč.

Automobilové benziny

V měsíci květnu 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 87 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 74,3 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 62,0 kPa). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228 (2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl inspektory ČOI kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 105 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 87 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr

Česká obchodní inspekce zjistila v měsíci květnu 2017, oproti měsíci dubnu 2017, zhoršení u vzorků automobilových benzinů z 0,0% na 1,1%.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci květnu 2017 oproti měsíci dubnu 2017, pak zaznamenala mírné zhoršení z 0,0% na 0,5%.

Zdroj: ČOI

220phmlistopad