Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

I PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY MUSÍ BÝT BEZPEČNÉ

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost elektrických prodlužovacích přívodů, které jsou v domácnostech často používány. Kontrolováno bylo celkem 13 typů výrobků, nedostatky zjistila inspekce u 2 typů. „Výsledky akce ukazují, že většina kontrolovaných výrobků byla vyhovující. To je z hlediska ochrany spotřebitele relativně dobrá zpráva. Přesto bude Česká obchodní inspekce v této kontrolní činnosti pokračovat dále,“ říká k výsledkům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v 2. polovině roku 2018 kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost prodlužovacích přívodů. Cílem bylo dodržování příslušných právních předpisů (viz zákony). Kontrolovanými subjekty byly hospodářské subjekty, které dodávají předmětné výrobky na trh, tedy distributoři, dovozci, výrobci popř. zplnomocnění zástupci.
V rámci kontrolní akce bylo provedeno 13 kontrol u 13 distributorů. Kontrolováno bylo celkem 13 typů výrobků. Odebráno k testování bylo celkem 6 typů výrobků. Nedostatky byly zjištěny u 2 typů. V 1 případě zjištěny nedostatky spočívající v chybějících bezpečnostních informací.

U 6 odebraných typů výrobků bylo provedeno testování a 1 typ byl vyhodnocen jako nevyhovující po technické a administrativní strance a 1 typ byl nevyhovující po stránce administrativní. U výrobku nevyhovujícího po technické stránce bylo provedeno zpracování analýzy rizik. Inspektory ČOI bylo stanoveno nízké riziko.
Uložená opatření a sankce

ČOI uložila ve 2 případech pokuty v celkové hodnotě 7 000 Kč. V 1 případě bylo distributorovi uloženo odstranění formálních nedostatků, kdy je povinen v uložené době zabezpečit odstranění nedostatků.

Zdroj: ČOI