Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Skončení nájmu….

SKONČENÍ NÁJMU BYTU Nájem bytu může zaniknout: Uplynutím doby (prolongací) Dohodou stran Odstoupením od smlouvy Výpovědí Výpověď nájmu musí být vždy písemná a musí být doručena druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co...

Úpravy a jiné změny….

ÚPRAVY A JINÉ ZMĚNY BYTU ČI DOMU Nájemce je povinen strpět úpravu bytu, jeho přestavbu či jinou změnu, pokud nesníží hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci anebo hrozí zvlášť...

Podnájem….

PODNÁJEM BYTU Pokud bude nájemce v bytě bydlet trvale sám, může dát část bytu třetí osobě do podnájmu. Souhlas pronajímatele s tímto způsobem podnájmu není třeba a strany budou postupovat obdobně, jako v případě přijetí nového člena do domácnosti. Zde jen připomeňme,...

Práva a povinnosti….

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN Nájemce je povinen užívat byt řádně a v souladu s nájemní smlouvou. Musí též dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování pořádku v domě. Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům (např....